MPRV SR – riaditeľ Odboru kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov

 • Kdekoľvek

Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ Odboru kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Ref. č.: 2016/42)

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru

Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit

Organizačný útvar: Odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe …

Hlavné úlohy:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, vrátane čerpania prostriedkov Európskej únie a iných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv. Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni ministerstva.
– koordinuje činnosti odboru kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov s činnosťami ostatných organizačných útvarov ministerstva,
– zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti vnútornej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením ministra alebo generálneho riaditeľa sekcie kontroly a obchodného dozoru,
– koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti odboru kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov,
– podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov spolupracuje v oblasti pripomienkového konania, plnení úloh v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, ochrany osobných údajov, pri výkone kontroly v štátnej správe, pri výkone finančných kontrol na mieste.

Zodpovedá za:

– koordináciu výkonu kontrol na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
– vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok,
– vykonanie všetkých kontrol odboru kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov, ktorých výkon vyplýva priamo z príslušných predpisov, z uznesení vlády alebo iných záväzných úloh ministerstva,
– dodržiavanie zákonných a metodických postupov pri výkone kontrol plnenia úloh štátnej správy a vypracovaní výsledných kontrolných materiálov.

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 26. 09. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2016/42

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • kópia vysvedčenia alebo diplomu
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • ovládanie práce s PC
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • tímová práca

 

Adresa:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Rafaj
Tel.: 02/59266295
E-mail: miroslav.rafaj@land.gov.sk