MPRV – štátny radca pre odbor potravinárstva

 • Kdekoľvek

Služobný úrad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Odbor štátnej služby: 2.01 Potravinárstvo
Organizačný útvar: Odbor potravinárstva

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe …
Druh pracovného pomeru:  plný úväzok

Hlavné úlohy:

 • Tvorba štátnej politiky na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v oblasti potravinových strát a odpadu. Tvorba štátnej politiky v oblasti mlieka a výrobkov z mlieka, vajec a majonéz a kávových a čakankových extraktov. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
 • koncepčná činnosť pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov pre mlieko a výrobkov z mlieka, vajcia a majonézy, kávové a čakankové extrakty,
 • koncepčné alebo metodické činnosti v oblasti potravinových strát a odpadu,
 • koncepčná, metodická a legislatívna činnosť pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s náplňou referátu,
 • príprava súhrnných podkladov a vypracovávanie dokumentov na rokovanie SCA, COREPER a Rady EÚ,
 • spolupráca so SZ SR v Bruseli pri EÚ, organizáciami podriadenými MPRV SR a príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, organizáciami a záujmovými združeniami,
 • zastupovanie SR na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ a vo výboroch EK,
 • zastupovanie SR na zasadnutiach pracovných skupín FUSION,
 • analytická činnosť na účely prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov a ich aktualizácie vo vzťahu k zmenám legislatívy EÚ.
 • odborná príprava stanovísk rezortu k návrhom legislatívnych predpisov v rámci EÚ v oblastiach súvisiacich s predmetom činnosti,
 • vypracovávanie stanovísk k materiálom iných ústredných orgánom štátnej správy, resp. k materiálom iných odborných útvarov ministerstva,
 • poradenská činnosť v oblasti medzinárodnej spolupráce, spolupráca so zväzmi, združeniami a asociáciami v potravinárskom priemysle.

 

Informácie o výberovom konaní:

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 5.2. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.S označením na obálke a v žiadosti: výber č. 2016/6

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: andrej.dudac@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu
 • kópia vysvedčenia alebo diplomu
 • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Anglický jazyk – aktívne
 • ovládanie práce s PC