MPSVR: hlavný štátny radca – Predsedníctvo SR v Rade EÚ

  • Kdekoľvek

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výber č.: 4/2016/V SK PRES_16

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia práce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy:
Tvorba stratégií a štátnej politiky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a politiky zamestnanosti, vrátane koncepčnej a koordinačnej činnosti, tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva a pre potreby zabezpečovania prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ a samotného predsedníctva. Vypracúvanie podkladov pre legislatívne opatrenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a politiky zamestnanosti z medzinárodného hľadiska. Príprava a vypracúvanie podkladov, návrhov a stanovísk v súvislosti s účasťou SR v pracovných skupinách EÚ, na seminároch a konferenciách týkajúcich sa oblasti pracovnoprávnych vzťahov, politiky trhu práce, predovšetkým vo väzbe na prípravu a konanie predsedníctva SR v Rade EÚ.
Uplatňovanie právnych predpisov ES/EÚ, dohovorov MOP a odporúčaní Rady Európy a ďalších predpisov v koncepčných a metodických materiáloch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a politiky zamestnanosti. Analytická práca s cudzojazyčným odborným materiálom. Tvorba stanovísk k úpravám právnych predpisov s dopadom na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a politiky zamestnanosti.

Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni C1, znalosť ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzsky alebo nemecký alebo španielsky) na úrovni B2.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické, koncepčné, strategické a kreatívne myslenie, profesionalita, angažovanosť a motivácia, vôľa a učiť a ďalej vzdelávať, zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť, zvládanie stresových situácií, schopnosť pracovať pod tlakom, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch, komunikatívnosť, kooperatívnosť, občianska a morálna bezúhonnosť, adaptabilita a flexibilita (schopnosť konať efektívne v meniacich sa podmienkach), zmysle pre detail, schopnosť prioritizovať

Požadované odborné znalosti:
Znalosť Ústavy SR, znalosť právnych predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a v oblasti politiky trhu práce (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o doplnení niektorých zákonov. Znalosť Zmluvy o fungovaní EÚ a z nej vyplývajúcich hmotnoprávnych a procesných otázok, znalosť Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, znalosť ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci NRSR a vlády SR v záležitostiach EÚ.
Ovládanie štátneho jazyka : všeobecný prehľad.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 26.1.2016 do 2.2.2016, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Oficiálna informácia o výbere: link