MS SR – Finančný manažér (generálny štátny radca)

  • Kdekoľvek

Hľadáme do projektového tímu šikovných, cieľavedomých, zodpovedných ľudí, ktorí nám pomôžu urobiť z verejnej správy „Efektívnu verejnú správu“.
Ak chceš byť súčasťou tejto veľkej zmeny, neváhaj a prihlás sa!
Máš rád čísla, nebojíš sa reportov a skratky ŽoP, ITMS a výrazy ako kumulatívny pracovný výkaz a refundácia sú ti dobre známe? Tak hľadáme práve teba na voľnú pozíciu Finančný manažér.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby (trvanie dočasnej štátnej služby najdlhšie do 31.12.2020)
Počet obsadzovaných miest: 2
Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia
Organizačný útvar: Referát projektov Operačného programu Efektívna verejná správa
Miesto práce: Bratislava, Župné námestie 13Stručný opis pracovných činností:
Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva.
Zodpovednosť za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF. Zodpovednosť za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladanie dokumentácie v zmysle monitorovania podľa Príručky pre prijímateľa NFP.

Požiadavky na uchádzača:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Hospodárska korešpondencia – pokročilý
  • Počítačové znalosti – používateľ Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– príjemné vystupovanie
– samostatnosť
– komunikatívnosť
– zodpovednosť
– schopnosť zvládať stres
– zmysel pre rutinnú prácu
– organizačné schopnosti
– flexibilita
Ďalšie informácie:
– požadovaná prax v oblasti implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (finančné riadenie, projektové riadenie) – min. 2 roky
– oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výberovom konaní

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov Programové obdobie 2014 – 2020
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského spisovného jazyka.Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je do 19. mája 2017.

Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti: výber č. 5-2

písomne na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu:
vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
– čestné vyhlásenie o
– spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
– ovládaní štátneho jazyka
– štátnom občianstve Slovenskej republiky
– pravdivosti uvádzaných údajov,
– motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB.

Ďalšie informácie k výberu Vám radi poskytneme na tel. čísle 02/888 91 262.