MS SR – Radca v Operačnom stredisku ESMO – odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality

  • Kdekoľvek

Služobný úrad Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, PSČ 813 11, vyhlasuje výber na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta radca v Operačnom stredisku ESMO s termínom podávania žiadostí o zaradenie do 1. augusta 2016.

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste:

Obsadzovaná funkcia: radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.06
Organizačný útvar: Operačné stredisko ESMO
Miesto práce: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Stručný opis činností:

Zabezpečovanie nepretržitej prevádzky a obsluhy centrálneho monitorovacieho systému a vykonávanie nepretržitého dohľadu nad správnou činnosťou technických prostriedkov.

Požiadavky na uchádzačov:

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Iné požiadavky na uchádzačov:
– Práca s PC (MS Office)
– oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje

Informácie o výbere:

V rámci výberu budú u uchádzačov overované odborné vedomosti z nasledovného okruhu všeobecnoprávnych predpisov (v platnom znení) alebo oblastí:
overovaná v rámci výberu:
– zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
– zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 575/2003 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
– zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon,
– zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok,
– zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch,
– zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkov,
– všeobecný prehľad o elektronickom systéme monitoringu osôb.
Služobný úrad u uchádzačov vo výbere v rámci písomného testu overí aj ovládanie slovenského
spisovného jazyka.
————————————————————————————————————
Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 1. augusta 2016. Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi možno podať s označením na obálke a v žiadosti výber č. 7-3.
písomne na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo elektronickými prostriedkami na e – mailovú adresu: vyber@justice.sk.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia vysvedčenia,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace k dátumu podania žiadosti alebo jeho kópia,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– čestné vyhlásenie o
– spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
– ovládaní štátneho jazyka
– štátnom občianstve Slovenskej republiky
– pravdivosti uvádzaných údajov,
– motivačný list.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v elektronickej podobe. Ak uchádzač podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov elektronickými prostriedkami, je povinný ich doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady vrátane žiadosti v stanovenom termíne alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady. Pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe musia byť maximálne do 8 MB. Informácie k výberu budú poskytnuté na tel. čísle 02/888 91 518.