MŠVVaŠ: riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

 • Kdekoľvek

Hlavné úlohy:

Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh v oblasti metodického riadenia stredných škôl, v ktorých sa realizuje odborné vzdelávanie odborno-metodického usmerňovania a zabezpečovanie, koordinácia plnenia úloh súvisiacich s pedagogicko-organizačným zabezpečením výchovy a vzdelávania v stredných odborných školách, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania.

Zabezpečovanie výkonu činností súvisiacich so zabezpečením pokusného overovania organizácie a riadenia stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Koordinačné činnosti v oblasti vypracovávania koncepčných, metodických materiálov a systémových nástrojov. Koordinácia poskytovania poradenských, metodických a informačných služieb pre oblasti teoretického a praktického vyučovania, pre stredné odborné školy, strediská a pracoviská odborného vyučovania, pre systém celoživotného vzdelávania a celoživotnej prípravy a pre ostatné právne subjekty zabezpečujúce prípravu žiakov v strednom odbornom školstve. Koordinácia preverovania a posudzovania personálnej a materiálno-technickej pripravenosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania pred ich zriadením a zaradením do siete stredných škôl a zoznamov stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania. Zabezpečovanie vypracovávania normatívy základného vybavenia dielní a pracovísk praktického vyučovania pre príslušné odbory štúdia stredné odborné školy a dielne praktického výcviku základných škôl vo vzťahu k rozvoju zručnosti žiakov základných škôl pri ich prechode na strednú odbornú školu. Koordinovanie zabezpečovania činnosti odborných komisií pre jednotlivé skupiny učebných a študijných. Zabezpečovanie tvorby a udržiavania národnej sústavy kvalifikácií v kontexte celoživotného vzdelávania. Koordinačné činnosti v oblasti vypracovávania a realizácie celoštátnej koncepcie kariérového poradenstva na voľbu povolania. Koordinácia zabezpečovania systému ďalšieho vzdelávania a metodické usmerňovanie výchovných a kariérových poradcov základných škôl a stredných škôl v oblasti celoživotného poradenstva. Koordinácia prípravy štátnych vzdelávacích programov a relevantných metodík. Koordinácia realizácie vybraných zahraničných projektov. Zabezpečovanie prác súvisiacich s tvorbou učebníc a učebných pomôcok, vrátane zabezpečovania vlastnej edičnej činnosti.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa (pedagogický smer)

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

Nevyžaduje sa Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: Znalosť právnych noriem z oblasti školského systému, výchovy a vzdelávania, celoživotného vzdelávania a prípravy, riadenia stredných odborných škôl; skúsenosti s tvorbou koncepcií, metodických materiálov a systémových nástrojov v oblasti školstva výhodou; skúsenosti s riadením projektov výhodou; znalosť právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov; manažérske a organizačné schopnosti (riadiaca prax výhodou), skúsenosti z oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, analytické myslenie, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné, vyjednávacie a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť výkonu, ovládanie anglického jazyka – úroveň B2, znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet).

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

Nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,
 • motivačný list,
 • projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie rozsah projektu koncepcie je dve až päť normostrán),
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 • kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o miesto pri výkone práce vo verejnom záujme, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Do 13. októbra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania.

Na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail: maria.puchalova@minedu.sk a sekretariat.ou@minedu.sk .

Ďalšie informácie: na čísle tel.; 02/59374-410

Číslo výberového konania: VK 5/2016 – PRO