MŠVVaŠ SR: generálny riaditeľa Výskumnej agentúry v Bratislave

 • Kdekoľvek

Hlavné úlohy:

Riadiaca, koordinačná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni v oblasti prípravy a realizácie implementácie projektov z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie. Zabezpečovanie výkonu činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Vzdelávanie / Operačného programu Výskum a vývoj a sú financované z ESF a z ERDF na úrovni SORO. Zabezpečovanie náročných odborných prác v koncepčnej a analytickej činnosti, vyhodnocovania ich výsledkov a prípravy podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu a kompetencií zamestnávateľa z pohľadu celoštátnej úrovne. Zodpovednosť za vytvorenie zodpovedajúceho systému riadenia a kontroly implementácie pomoci na svojej úrovni. Koordinácia a zabezpečovanie komunikácie s riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu, platobnou jednotkou a orgánmi vykonávajúcimi následnú kontrolu a audit. Zabezpečovanie vykonávania delegovaných kompetencií z riadiaceho orgánu na Výskumnú agentúru. Schvaľovanie návrhov na úpravu OP V/OP VaV a programového manuálu vrátane schvaľovania Ročného operatívneho plánu a návrhov do Komunikačného plánu a zabezpečenie ich predkladania riadiacemu orgánu. Schvaľovanie indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP a jeho aktualizáciu pred ich predložením na schválenie riadiacemu orgánu. Koordinačné činnosti súvisiace s využívaním technickej pomoci vrátane koordinácie zabezpečenia finančného riadenia.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžaduje sa Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: Ovládanie predpisov platných pre oblasť štrukturálnych fondov, skúsenosti s riadením projektov výhodou; znalosť právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov; manažérske a organizačné schopnosti (riadiaca prax výhodou), skúsenosti z oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, analytické myslenie, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné, vyjednávacie a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť výkonu, ovládanie anglického jazyka – úroveň B2, znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet).

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

Nevyžaduje sa

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry v Bratislave
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,
 • motivačný list,
 • projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie (rozsah projektu koncepcie je dve až päť normostrán),
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 • kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o miesto pri výkone práce vo verejnom záujme, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Do 13. októbra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania.

Na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail: maria.puchalova@minedu.sk a sekretariat.ou@minedu.sk .

Ďalšie informácie:

na čísle tel.; 02/59374-410

Číslo výberového konania: VK 4/2016 – PRO