MŠVVaŠ SR: riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

 • Kdekoľvek

Hlavné úlohy:

Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania a zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a školských zariadení vrátane. Koordinačné činnosti pri tvorbe koncepcií súvisiacich so školským systémom vrátane koncepcií obsahu výchovy a vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Zabezpečovanie tvorby a inovácie štátnych vzdelávacích programov a diagnostických materiálov pre predškolskú výchovu a základné a stredné školstvo. Koordinácia aplikovaného výskumu obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania, iniciovanie, projektovanie, realizovanie a vyhodnocovanie pedagogických experimentov vrátane zabezpečovania prieskumnej činnosti zameranej na zisťovanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane vývoja a aplikácie pedagogických, psychologických, didaktických a diagnostických metód, technik a procedúr. Zabezpečovanie projektovania a koordinácie jednotlivých foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, odborná gescia atestačných foriem vzdelávania a realizácia vzdelávania vedúcich pedagogických pracovníkov, vybraných pracovníkov štátnej správy a školstva, učiteľov – metodikov a učiteľov. Koordinačné činnosti pri sprostredkovaní domácich a zahraničných informácií z oblasti výchovy a vzdelávania a školských systémov, vrátane tvorby databáz informácií pre potreby ŠPÚ, škôl a školských zariadení. Koordinácia vydávania periodických a neperiodických publikácií, odborných a metodických materiálov, audio a video informácií. Zabezpečovanie činností gestora pri tvorbe učebníc, učebných textov a učebných pomôcok pre všetky typy, druhy a stupne škôl a školských zariadení vrátane sledovania vydávania učebných textov a učených pomôcok. Koordinácia spolupráce s domácimi a zahraničnými vedecko-výskumnými ústavmi a partnerskými inštitúciami v zahraničí, vysokými školami, odbornými metodickými a vzdelávacími pracoviskami, so zástupcami štátnej správy v školstve, školskej samosprávy a školskej inšpekcie, so záujmovými organizáciami a združeniami pôsobiacimi v oblasti výchovy a vzdelávania.

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II. stupňa (pedagogický smer)

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

Nevyžaduje sa

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:

Znalosť právnych noriem z oblasti školského systému, výchovy a vzdelávania, aplikovaného výskumu v školstve a z oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, orientácia v oblasti aplikovaného výskumu obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania, skúsenosti s riadením projektov výhodou; znalosť právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov; manažérske a organizačné schopnosti (riadiaca prax výhodou), skúsenosti z oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, analytické myslenie, samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, prezentačné schopnosti, komunikačné, vyjednávacie a organizačné schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži, schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie, projekty a analytické dokumenty, rýchlosť a správnosť výkonu, ovládanie anglického jazyka – úroveň B2, znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet).

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:

Nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,
 • motivačný list,
 • projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie (rozsah projektu koncepcie je dve až päť normostrán),
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území Slovenskej republiky,
 • kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o miesto pri výkone práce vo verejnom záujme, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Do 13. októbra 2016. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania.

Na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail: maria.puchalova@minedu.sk a sekretariat.ou@minedu.sk .

Ďalšie informácie:

na čísle tel.; 02/59374-410

Číslo výberového konania: VK 3/2016 – PRO