MŠVVŠ: hlavný štátny radca – štrukturálne fondy a implementácia projektov ESF

  • Kdekoľvek

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Forma: výber z občanov

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 31.12.2023 podľa § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obsadzovaná funkcia: Hlavný štátny radca (kumulovaná pozícia: projektový manažér/manažér pre nezrovnalosti)

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor implementácie projektov ESF

Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov a čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva. Vykonávanie činnosti projektového manažéra a manažéra pre nezrovnalosti v oblasti riadenia implementácie, monitorovania a kontroly schválených projektov. Vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP vrátane zabezpečenia jej uzatvorenia s prijímateľmi pomoci, administrácia zmenových konaní. Výkon administratívnej kontroly žiadostí o platbu, kontrol na mieste u prijímateľov pomoci, kontrol priebežných, záverečných a následných monitorovacích správ projektov. Posudzovanie procesov verejného obstarávania projektov v rozsahu podľa Interného manuálu procedúr v spolupráci s manažérom kontroly VO. Evidencia nezrovnalostí zistených v rámci ním vykonaných kontrol, ich nahlasovanie relevantným inštitúciám a administrácia v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR vrátane archivácie podkladov k týmto nezrovnalostiam. Vypracovanie správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Evidencia údajov v systéme ITMS.

Viac o tomto výberovom konaní: link