MV SR: Hlavný štátny radca – odborník v odbore medzinárodnej spolupráce

 • Kdekoľvek

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  v y h l a s u j e  podľa § 23 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VÝBER na obsadenie funkcie:
Dočasná štátna služba, hlavný štátny radca – odborník.

Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev.
Organizačný útvar: Oddelenie riadenia projektov odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Miesto výkonu práce: Panenská 21, 812 82 Bratislava.

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

 • Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva.
 • Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
 • Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva.
 • Zabezpečuje hlavné činnosti ako projektový manažér v súlade s metodikou CKO a ostatné v zmysle MP SO pre OPKŽP v platnom znení:
  – vypracováva návrh zmluvy o poskytnutí NFP/dodatky k zmluve o poskytnutí NFP/Rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre NP,
  – vykonáva administratívnu kontrolu žiadostí o platbu,
  – vykonáva kontrolu projektov na mieste,
  – vykonáva overovanie výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu,
  – zabezpečuje administratívnu kontrolu procesu verejného obstarávania v rámci implementácie projektov/zámerov,
  – archiváciu príslušnej dokumentácie v predpísanom časovom období,
  – evidenciu/aktualizáciu a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do ITMS2014+,
  – ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného zamestnanca.

Platové náležitosti:

Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské II. stupňa.
 • Jazykové znalosti: Anglický jazyk – min. na úrovni B1
 • Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) – pokročilý, Internet – pokročilý
 • Požadované odborné znalosti:Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby; najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších.
  Znalosť problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov, problematiky Európskej únie a fungovania jej štruktúr, najmä: Nariadenie EK č. 1301/2013 o ERDF, Nariadenie EK č. 1303/2013 o ERDF, ESF a KF, Nariadenie EK č. 1304/2013 o ESF, Nariadenie EK č. 1828/2006, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Systému riadenia európskych ŠF a KF v PO 2014 – 2020, Metodických pokynov CKO, Výkladov CKO a pod.
 • Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa.

Doplňujúce požiadavky zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):

Vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť,  flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, diplomatické a reprezentačné vystupovanie, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať.

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
 • kópia vysvedčenia o štátnych skúškach spolu s kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu alebo čestné vyhlásenie, ktorými uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, ak služobný úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie, že je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
  hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v dokladoch o vzdelaní a v životopise,
 • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov.

Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:
Mgr. Rastislav Igliar
telefón: 02/509 45 081
e-mail: rastislav.igliar@minv.sk

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne aleboelektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.

Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.

Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované  predpoklady.

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi:
Do 12. 2. 2016.
Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky:
SPOU-PO-Vk-2016/40

Na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
Personálny odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Kontaktná osoba:
JUDr. Janka Borušovičová
tel.: 02/509 44346
e-mail: janka.borusovicova@minv.sk