MV SR – Hlavný štátny radca, sekcia krízového riadenia

 • Kdekoľvek

Služobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v y h l a s u j e podľa § 23 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov V Ý B E R na obsadenie funkcie: stála štátna služba, hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro
Organizačný útvar: Oddelenie krízového plánovania odboru civilnej ochrany a krízového plánovania sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Miesto výkonu práce: Drieňová 22, 826 04 Bratislava

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:
Tvorba stratégie a štátnej politiky na Ministerstve vnútra SR vrátane koncepčnej činnosti a tvorba pozičných dokumentov. Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť a vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu. Vybavovanie sťažností a petícií. Koordinovanie systému krízového riadenia s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom. Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad a postupov čerpania prostriedkov  Európskej únie. Tvorba zákonov a medzinárodných zmlúv na úseku krízového riadenia.

Platové náležitosti: Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívna znalosť, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) – pokročilý, Internet – pokročilý
Vodičský preukaz: skupina „B“
Pozícia nie je vhodná pre absolventa, resp. kandidáta bez praxe.

Požadované odborné znalosti:
Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov a dokumentov z príslušného odboru štátnej služby, najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/ 2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov a ďalších.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia „Tajné“.

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):
Vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, diplomatické a reprezentačné vystupovanie, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým.

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
 • kópia vysvedčenia o štátnych skúškach spolu s kópiou vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu alebo čestné vyhlásenie, ktorými uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, ak služobný úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení o štátnych skúškach, vo vysokoškolskom diplome a v životopise,
 • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:
Ing. Daniel Králik
tel.: 02/4859 3301
fax: 02/4859 3341
e-mail: daniel.kralik@minv.sk

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi.
Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.
Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.
Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby, nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
do 9. 5. 2016
Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky:
SPOU-PO-Vk-2016/83
Na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
Personálny odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Elektronicky: ivana.horska@minv.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Horská
tel.: 02/509 44237
e-mail: ivana.horska@minv.sk