MŽP SR – hlavný štátny radca v odbore Medzinárodnej spolupráce

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo služobného úradu:
Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba
Spôsob obsadzovania voľného štátnozamestnaneckého miesta:
výberom
Obsadzovaná funkcia:
hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 5

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s administráciou projektov štrukturálnych operácií Operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Podieľanie sa na príprave manuálov a systémov riadenia pre programové obdobia 2014 – 2020. Zabezpečovanie procesov prijímania a schvaľovania projektov a informovanie verejnosti o zahraničnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR.

Charakteristika najnáročnejšej činnosti: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.

Organizačný útvar: Sekcia environmentálnych programov a projektov, odbor posudzovania projektov

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znalosť legislatívy týkajúcej sa čerpania prostriedkov EÚ. Spoľahlivosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť. Ovládanie práce s PC (užívateľ), pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti, znalosť koncepcií, strategických dokumentov a vykonávacích predpisov. Vítaná znalosť anglického jazyka.

Požiadavka na ovládanie cudzieho jazyka: nevyžaduje sa

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie informácie:
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
– kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
– čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberu (do 4. februára 2016).

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberu zaradení.
Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69
Číslo výberu (s označením na obálke a žiadosti): mzp/6V/2016

Odkaz na oficiálnu informáciu o výbere: link