MŽP SR – Vedúci oddelenia hospodárskej správy a dopravy

  • Kdekoľvek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle ods.3 § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie:

Obsadzovaná pozícia: vedúci oddelenia hospodárskej správy a dopravy
Miesto práce: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy v znení neskorších predpisov, PT 12
Termín nástupu: ihneď, resp. dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, verejná služba
Počet obsadzovaných miest: 1 miesto

Náplň práce: Riadenie procesov hospodárskej správy a dopravy so zameraním na agendy v oblasti hospodárskej správy, dopravy a ďalšej činnosti v oblasti prevádzky, ochrany a údržby budov,

komplexnej činnosti súvisiacej so zabezpečovaním autodopravy, telefónnej ústredne, služieb mobilného operátora, podateľne, správy registratúry, rozmnožovne, zásobovania, kancelárskych potrieb

a iných činností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Agendy zadávania zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a stavebných prác podľa zákona 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie pre uchádzača: predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 8. augusta  2016

Požiadavky na uchádzača:
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: znalosť zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 395/2002 Z. z.

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Znalosti: Počítačové znalosti – používateľ: Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Internet (e-mail, www) – pokročilý

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca: Prax minimálne 2 roky v riadiacej pozícii, schopnosť pracovať v kolektíve, bezúhonnosť žiadateľa, analytické a konštruktívne myslenie.

Informácie o spoločnosti: Stručná charakteristika spoločnosti: ústredný orgán štátnej správy

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých zaslaných údajov,
– písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín a miesto na podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti je do 10 dní odo dňa vypísania výberového konania (do 8. augusta 2016).

Na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, osobný úrad
Kontaktná osoba (č. telefónu): PhDr. Jana Hruštincová, 02/ 59 56 23 69

Číslo výberového konania (s označením na obálke a žiadosti): mzp/1VS/2016