MZVaEZ SR – Ekonomický diplomat na Veľvyslanectve v Hanoji

 • Kdekoľvek

Osobný úrad, v zmysle § 17, ods. 3, písm. c) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, informuje o vonkajšom výberovom konaní na obsadenie miesta štátneho zamestnanca podľa nasledovnej špecifikácie:

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

Veľvyslanectvo SR v Hanoji, ekonomický diplomat

Obsadzovaná funkcia:

hlavný radca, PT8; odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Termín nástupu: 1. 9. 2017

HLAVNÉ ÚLOHY

 • Presadzovanie ekonomických záujmov SR voči krajinám akreditácie Veľvyslanectva SR v Hanoji a podpora aktivít slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich v krajinách akreditácie.
 • Rozvíjanie aktivít zameraných na podporu slovenského exportu, ako aj na prilákanie nových  priamych zahraničných investícií na Slovensko.
 • Propagácia podnikateľského a investičného prostredia Slovenska, podpora zahraničnej spolupráce slovenských inovatívnych podnikateľov a vedeckých, výskumných a vývojových inštitúcií.
 • Vykonávanie stykovej činnosti zameranej na predstaviteľov štátnej a miestnej správy, podnikateľských kruhov a diplomatických misií tretích krajín v krajinách akreditácie.
 • Prezentácie na veľtrhoch, výstavách a seminároch zameraných na podporu investícií, obchodu, vedy, výskumu a inovácií a cestovného ruchu.
 • Spolupráca pri uskutočňovaní prezentačných ekonomických podujatí, podnikateľských misií a delegácií v krajinách akreditácie.
 • Výkon spravodajskej činnosti o hospodárstve a podnikateľských príležitostiach vo Vietname v súlade s požiadavkami ústredia.
 • Účasť na zabezpečení úloh v bilaterálnej oblasti, ktoré vyplývajú z realizácie spoločnej obchodnej politiky EÚ voči krajinám akreditácie.
 • Komplexné zabezpečovanie aktivít a podujatí v oblasti ekonomickej diplomacie.

PREDPOKLADY

Základné predpoklady:  

 • štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania),
 • zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

Kvalifikačné predpoklady:     

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • aktívna znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 v súlade s Jednotným európskym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť ďalšieho svetového jazyka, ako aj miestneho jazyka (vietnamčiny) vítaná.

Odborné znalosti:  

 • dôkladná znalosť teritória,
 • predpoklady pre výkon aktívnej stykovej a spravodajskej činnosti, schopnosť viesť rokovania a prezentačné aktivity so zahraničnými partnermi,
 • znalosť podnikateľskej a ekonomickej štruktúry slovenského hospodárstva, problematiky zahraničného obchodu, cestovného ruchu a priamych zahraničných investícií, vedomostnej ekonomiky a energetickej politiky s dôrazom na vonkajšiu energetickú bezpečnosť SR,
 • znalosť problematiky jednotného trhu a spoločnej obchodnej politiky EÚ,
 • znalosť zahraničnej politiky SR a základov diplomatického protokolu SR.

Osobitné predpoklady:    

 • od úspešného uchádzača sa bude  vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“,
 • znalosť práce s PC (MS Office),
 • vodičské oprávnenie skupiny B a dostatočná prax v riadení osobných motorových vozidiel.

Osobné vlastnosti:     

 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, analytické a kreatívne myslenie,
 • zmysel pre zodpovednosť, aktívny prístup k plneniu stanovených úloh,
 • zvládanie stresových situácií, dobrý zdravotný stav,
 • nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 2. júna 2017:

(1)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),

(2)    motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),

(3)    kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa,

(4)    aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),

(5)    originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

(6)    čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o

 • pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
 • trvalom pobyte,
 • štátnom občianstve SR,
 • ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzieho jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania,
 • zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu: (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 2. júna 2017. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2017/05/33.

(2) Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 2. jún 2017, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 2. jún 2017 najneskôr do 23:59 hod.).

(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.

(4) U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.

(5) V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.

(6) Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:

 • úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
 • neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
 • osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.

(7) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Mgr. Martina Kosnáčová, tel. 02/5978 2115, email: martina.kosnacova@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.