MZVaEZ SR – Štátny radca – Odbor pre komunikáciu a prezentáciu

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba, odborník SK PRES

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

odbor pre komunikáciu a prezentáciu (OKOM)

Obsadzovaná funkcia:

štátny radca, PT10

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Termín nástupu:

ihneď

Hlavné úlohy:

–    podieľa sa na príprave a koordinácii tvorby koncepčných materiálov k príprave predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) na rokovania vedenia MZVaEZ SR a vlády SR;
–    zabezpečuje koncepčne, koordinačne a organizačne tlačové centrum počas SK PRES vrátane vedenia tímu pre kultúru a prezentáciu SK PRES;
–    zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou a zabezpečením kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRES v SR a v zahraničí vrátane
o    koordinácie prípravy podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni
o    komunikácie s organizáciami, inštitúciami, združeniami, jednotlivcami, ktoré budú podujatia zabezpečovať
o    koordinácie a logistiky podujatí
o    koordinácie doplnkových služieb a aktivít súvisiacich s prípravou podujatí;
–    v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na riadení a metodickom usmerňovaní zastupiteľských úradov SR v zahraničí;
–    pripravuje reakcie vlády SR a MZVaEZ SR na aktuálne dianie v európskych záležitostiach s dôrazom na kultúrno-prezentačné aspekty prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ.

 

Predpoklady:

•    základné predpoklady:
–    štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania);
–    zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

•    kvalifikačné predpoklady:
–    ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
–    aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B2 – C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky, znalosť francúzskeho jazyka na úrovni B1 – B2 výhodou.

•    odborné znalosti:
–    päťročná skúsenosť s organizáciou, koordináciou a logistickým zabezpečením podujatí, resp. s projektovým manažmentom;
–    skúsenosti v oblasti riadenia a koordinácie;
–    znalosť diplomatického protokolu, skúsenosti s prípravou zmlúv a vedením rozpočtu.

•    osobitné predpoklady:
–    ovládanie práce s počítačom (MS Office);
–    od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“.

•    osobné vlastnosti:

–    výborné organizačné schopnosti a vysoká odolnosť voči stresu;
–    samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívnosť pri riešení komplexných úloh;
–    komunikatívnosť, kreatívne myslenie, spoľahlivosť a flexibilita;
–    nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch a schopnosť spolupracovať s veľkým množstvom aktérov.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 28. apríla 2016:
(1)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),
(2)    motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3)    kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa, v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy (s výnimkou vysokej školy v Českej republike) posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR,
(4)    aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(5)    originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
(6)    čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o
•    pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
•    trvalom pobyte,
•    štátnom občianstve SR,
•    ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzieho jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania,
•    zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,
(7)    písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu:  (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 28. apríla 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/04/51.

(2) Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 28. apríl 2016, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 28 . apríl 2016 najneskôr do 23:59 hod.).

(3)  Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.

(4) U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.

(5)  V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.
(6) Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:
•    úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
•    neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
•    osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.

(7) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Ing. Ladislav Kostolný, tel. 02/5978 2115, email: ladislav.kostolny@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.