MZVaEZ SR – Štátny radca (Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka)

 • Kdekoľvek

Osobný úrad, v zmysle § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, informuje o vonkajšom výberovom konaní na obsadenie miesta štátneho zamestnanca podľa nasledovnej špecifikácie:

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

stála štátna služba

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka (4TEO)

Obsadzovaná funkcia:

štátny radca

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Trvanie pracovného pomeru 1. augusta 2016

 

Hlavné úlohy:

 • plní úlohy v súvislosti s bilaterálnou agendou vzťahov so štátmi západného Balkánu s dôrazom na Srbsko a Kosovo, sleduje a spracováva vnútropolitickú, zahraničnopolitickú a ekonomickú problematiku príslušných krajín;
 • sleduje kľúčové priority týkajúce sa politiky rozširovania EÚ na západný Balkán;
 • podieľa sa na vypracovaní koncepčných materiálov, príprave stanovísk, analýz, vystúpení a ďalších podkladových materiálov pre predstaviteľov SR v stykových aktivitách v bilaterálnej relácii s pokrývaným regiónom;
 • podieľa sa na príprave rokovaní predstaviteľov SR s predstaviteľmi inštitúcií EÚ v súvislosti s prioritami SK PRES v oblasti rozširovania EÚ;
 • v spolupráci s príslušnými rezortmi, orgánmi a inštitúciami sa podieľa na zabezpečovaní operatívnych úloh dvojstranných a mnohostranných vzťahov, dbá o koordinovanosť postupu politických, hospodárskych a ďalších orgánov voči záujmovému teritóriu;
 • udržiava diplomatické kontakty s partnermi ZÚ z príslušných teritórií

 

Predpoklady:

• základné predpoklady:

 • štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania);
 • zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

• kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
 • aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B2 – C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky, znalosť niektorého z jazykov teritória západného Balkánu (slovinský, chorvátsky, srbský, macedónsky, príp. albánsky) je vítaná.

• odborné znalosti:

 • výborný prehľad a znalosť zahraničnej politiky SR,
 • podrobná znalosť politického, bezpečnostného a ekonomického vývoja regiónu západného Balkánu,
 • orientácia v zahraničnopolitických prioritách a aktivitách SR v krajinách západného Balkánu,
 • znalosť fungovania inštitúcií EÚ s dôrazom na proces rozširovania,
 • orientácia v historických, kultúrnych a ďalších reáliách pokrývaného regiónu,
 • znalosť fungovania regionálnych organizácií, ako aj pôsobenia medzinárodného spoločenstva v procesoch budovania štátu v post-konfliktnom regióne

• osobitné predpoklady:

 • ovládanie práce s PC v prostredí Windows  (MS Word, Excel, Powerpoint, atď);
 • od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“.

• osobné vlastnosti:

 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, analytické a kreatívne myslenie,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • zvládanie stresových situácií, dobrý zdravotný stav,
 • nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 24. júna 2016: 

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),

2. motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),

3. kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa,

4. aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),

5. originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

6. čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o

 • pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
 • trvalom pobyte,
 • štátnom občianstve SR,
 • ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzieho jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania,
 • zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,

7. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania.

Všeobecné pokny

1. Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu:  (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 24. júna 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/06/64.

2. Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 24. jún 2016, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 24. jún 2016 najneskôr do 23:59 hod.).

3. Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.

4. U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.

5. V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.

6. Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:

 • úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
 • neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
 • osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.

7. Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Mgr. Pavol Milec, tel. 02/5978 2115, email: pavol.milec@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.