MZVaEZ SR: Stážista SK PRES v New Yorku, Ženeve, Viedni a Paríži

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh služby:

výkon práce vo verejnom záujme na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku 1 miesto), Ženeve (5 miest), Viedni (1 miesto) a na Stálej delegácii SR pri UNESCO v Paríži (1 miesto)

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

Správa účelových zariadení MZVaEZ SR

Obsadzovaná funkcia:

samostatný odborný referent (stážista SK PRES)

Počet obsadzovaných miest:

8

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

platová trieda 8 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.

Termín nástupu:

1. mája 2016

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú do 31. 12. 2016

 

Hlavné úlohy v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ:

•    účasť na zasadnutiach v rámci systému OSN, resp. OBSE, vypracovávanie záznamov zo zasadnutí
•    účasť na koordinačných stretnutiach EÚ a plnenie úloh v rámci SK EÚ PRES
•    výkon administratívnych úloh, vrátane výpomoci pri príprave podkladov a prejavov,
•    organizačné a koncepčné zabezpečovanie podujatí organizovaných Stálou misiou SR pri OSN, resp. Stálou delegáciou SR pri UNESCO
•    spolupráca pri protokolárnych aktivitách, vrátane zabezpečovania a sprevádzania návštev zástupcov SR

Dôležitá informácia: Prijatí zamestnanci/stážisti absolvujú pred plánovaným vyslaním na stále misie odbornú prípravu na výkon práce na Stálej misii v ústredí ministerstva (t. j. v Bratislave).

Predpoklady:

Základné predpoklady:

•    znalosť systému OSN, resp. OBSE; predchádzajúca praktická skúsenosť s prácou v medzinárodných organizáciách alebo stážou na stálych misiách SR je výhodou
•    aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom na úrovni C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť francúzskeho jazyka aspoň na úrovni B1 výhodou,
•    motivácia a ochota pracovať v prostredí s permanentne vysokým pracovným nasadením s nevyhnutnosťou operatívnej reakcie pri riešení úloh a zdieľaní informácií
•    znalosť základných aspektov diplomatického protokolu
•    komunikatívnosť a predpoklady na samostatné pôsobenie v multilaterálnom prostredí
•    schopnosť zvládať stresové situácie

kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

ďalšie predpoklady:

•    bezúhonnosť
•    výborná znalosť slovenského jazyka a pravopisu
•    výborné analytické schopnosti
•    výborná úroveň písomného a hovorového prejavu
•    aktívne ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Power Point, Outlook; Internet) a sociálnymi médiami (Facebook, Twitter)

iné kritériá:

– profesionálne vystupovanie, komunikatívnosť,
– veľmi dobré organizačné schopnosti, pozitívny prístup, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch, iniciatívnosť, kreativita
– psychická odolnosť voči stresu,
– vysoká úroveň flexibility
– od úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka na stupeň utajenia „vyhradené“.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 22. februára 2016:
(1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s označením čísla výberového konania),
(2) motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3) stručný profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(4) kópia VŠ diplomu
(5) kópia výpisu registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
(6) čestné vyhlásenie (na jednej strane formátu A4) o
• pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
• trvalom pobyte,
• zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou, alebo elektronicky – súbor vo formáte .pdf, maximálna veľkosť emailu 5 MB) služobnému úradu (poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; emailová adresa: osur@mzv.sk) najneskôr do 22. 2. 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/ 01/28.

(2) Na osobný pohovor môžu byť pozvaní len uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 22. 2. 2016, alebo (b) prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j.  22. 2. 2016 najneskôr do 23:59 hod.

(3) Na osobný pohovor budú  najneskôr koncom februára alebo začiatkom marca 2016 pozvaní len vybraní uchádzači.

(4) V motivačnom liste každý uchádzač uvedie vybranú Stálu misiu alebo Stálu delegáciu a vyšpecifikuje odborné oblasti, v ktorých by chcel vzhľadom na svoje skúsenosti a odborné znalosti pôsobiť (napr. agenda: bezpečnostná, medzinárodnoprávna, rozvojová a humanitárna, ľudských práv, ekonomická, odzbrojenia, environmentálna, zdravotnícka, trhu práce a duševného vlastníctva).

(5) Po ukončení výberu uchádzačov na výkon práce vo verejnom záujme budú zaslané materiály neúspešných uchádzačov komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberu môže poskytnúť   D. Hulková, č. t. 59783604, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.