MZVaEZ SR – Výberové konanie na odbore pre komunikáciu a prezentáciu

  • Kdekoľvek

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

dočasná štátna služba, odborník SK PRES

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

odbor pre komunikáciu a prezentáciu (OKOM)

Obsadzovaná funkcia:

štátny radca, PT9

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Termín nástupu:

ihneď

Hlavné úlohy:

–  podieľa sa na príprave a koordinácii tvorby koncepčných materiálov k príprave predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) na rokovania vedenia MZVaEZ SR a vlády SR;

–  zabezpečuje koncepčne, koordinačne a organizačne tlačové centrum počas SK PRES;

–  zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou, zabezpečením a koordináciou služieb pre novinárov v tlačovom centre počas SK PRES v SR vrátane: koordinácie prípravy podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni; komunikácie s organizáciami, inštitúciami, združeniami, jednotlivcami, ktorí sa budú podujatí zúčastňovať alebo na nich participovať; koordinácie a logistiky podujatí
koordinácie doplnkových služieb a aktivít súvisiacich s prípravou podujatí;
–  v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na riadení a koordinácii tlačového centra s dôrazom na marketingové, propagačné, ako aj komunikačné aspekty prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ;

–  sleduje, zhromažďuje, analyzuje a spracúva informácie spojené s organizačnou prípravou a výkonom predsedníctva členských štátov v Rade EÚ.

 

Predpoklady:

základné predpoklady:        
–  štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania);

–  zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.

 

kvalifikačné predpoklady:         
–  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;

–  aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B2 – C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

 

odborné znalosti:                 
–  dvojročná skúsenosť s organizáciou, koordináciou a logistickým zabezpečením podujatí, resp. s projektovým manažmentom vrátane skúseností v oblasti marketingu alebo PR;

–   znalosť diplomatického protokolu, skúsenosti s prípravou zmlúv a vedením rozpočtu.

 

osobitné predpoklady:
–   ovládanie práce s počítačom (MS Office);

–   od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Tajné“.

 

osobné vlastnosti:              
–    komunikatívnosť, kreatívne myslenie, spoľahlivosť a flexibilita;

–    samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívnosť pri riešení komplexných úloh;

–    výborné organizačné schopnosti a vysoká odolnosť voči stresu;

–    nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch a schopnosť spolupracovať s veľkým množstvom aktérov.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 29. marca 2016:

(1)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s presným označením čísla výberového konania),

(2)    motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),

(3)   kópia diplomu o ukončení vysokej školy druhého stupňa (v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR),

(4)    aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),

(5)    originál výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

(6)    čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o: pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov, trvalom pobyte, štátnom občianstve SR, ovládaní štátneho jazyka – slovenského spisovného jazyka a aktívnej znalosti požadovaného cudzieho jazyka v zmysle požiadavky tohto výberového konania, zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,
(7)    písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania.

 

Všeobecné pokyny

(1)   Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu:  (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr do 29. marca 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/03/40.

(2)    Do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady k uvedenému dátumu: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 29. marec 2016, alebo (b) dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 29 . marec 2016 najneskôr do 23:59 hod.).

(3)    Ak uchádzač podá žiadosť do výberového konania elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr však v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania; v prípade jej nedoručenia nebude pripustený na písomnú časť výberového konania.

(4)      U každého pozvaného uchádzača bude overená aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu.

(5)      V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.

(6)      Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:

úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.
(7)    Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Ing. Ladislav Kostolný, tel. 02/5978 2115, email: ladislav.kostolny@mzv.sk), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.