MZVaEZ SR – Veľvyslanectvo SR v Teheráne

  • Kdekoľvek

Výberové konanie č. 2016/05/55

Názov služobného úradu:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Druh štátnej služby:

výkon práce vo verejnom záujme na ZÚ SR v Teheráne

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Organizačný útvar:

Správa účelových zariadení MZVaEZ SR

Obsadzovaná funkcia:

samostatný odborný referent (stážista SK PRES)

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor služby:

zahraničné veci

Platové podmienky:

Platová trieda 8 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.

Termín nástupu:

1. 7. 2016

Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú do 31. 12. 2016

 

Hlavné úlohy v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ:

•    Účasť na koordinačných stretnutiach EÚ a plnenie úloh v rámci SK EÚ PRES, vypracovávanie záznamov zo zasadnutí.
•    Výkon administratívnych úloh, vrátane výpomoci pri príprave podkladov a prejavov.
•    Organizačné a koncepčné zabezpečovanie podujatí organizovaných ZÚ v súvislosti s SK EÚ PRES.
•    Podieľa sa na príprave a koordinácii tvorby koncepčných materiálov počas  predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) .
•    Spolupráca pri protokolárnych aktivitách, vrátane zabezpečovania a sprevádzania návštev zástupcov SR a EÚ.
•    Presadzovanie záujmov zahraničnej a európskej politiky SR.
•    Rozvíjanie aktivít zameraných na podporu a prehlbovanie bilaterálnej spolupráce s danou krajinou a krajinami priakreditácie.

Predpoklady:

•    základné predpoklady:
–    štátne občianstvo Slovenskej republiky (k dátumu podania prihlášky do výberového konania),
–    zdravotná spôsobilosť pre výkon práce v štátnej službe.
–    motivácia a ochota pracovať v prostredí s vysokým pracovným nasadením.

•    kvalifikačné predpoklady:
–    minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

•    ďalšie predpoklady:
–    bezúhonnosť,
–    výborná znalosť slovenského jazyka a pravopisu,
–    aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom na úrovni B2 – C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť perzského jazyka výhodou,
–    aktívne ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Power Point, Outlook; Internet, atď.),
–    práca je spojená s vysokou psychickou záťažou a stresovými situáciami.

•    iné kritériá:
–    profesionálne a príjemné vystupovanie, komunikatívnosť,
–    veľmi dobré organizačné schopnosti, pozitívny prístup, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch, iniciatívnosť,
–    výborné analytické schopnosti,
–    výborná úroveň písomného a hovorového prejavu,
–    odolnosť voči stresu,
–    od úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka na stupeň utajenia „vyhradené“,
–    v prípade dosiahnutia porovnateľných výsledkov kandidátov dostane prednosť kandidát so znalosťou miestnych špecifík v Teheráne.

Zoznam požadovaných dokladov:

(1)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s označením čísla výberového konania),
(2)    motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
(3)    stručný profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(4)    kópia VŠ diplomu (v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR, resp. oficiálne potvrdenie o jej vybavovaní);
(5)    kópia výpisu registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
(6)    čestné vyhlásenie (na jednej strane formátu A4) o
•    pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
•    trvalom pobyte,
•    zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie vedúcej funkcie.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1)    Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou alebo elektronicky – súbor vo formáte .pdf, maximálna veľkosť emailu 5 MB) služobnému úradu (poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; emailová adresa: osur@mzv.sk) najneskôr do 25. 5. 2016. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2016/05/55.

(2)    Na osobný pohovor môžu byť pozvaní len uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 25. 5. 2016, alebo (b) prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 25.5.2016 najneskôr do 23:59 hod.

(3)    Na osobný pohovor budú  najneskôr do 15. júna 2016 pozvaní len vybraní uchádzači.

(4)    V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.

(5)    Konečné výsledky výberového konania budú oznámené uchádzačom nasledovne:
•    úspešný uchádzač bude informovaný oficiálnym listom generálneho riaditeľa osobného úradu MZVaEZ SR,
•    neúspešní uchádzači budú informovaní elektronickou cestou,
•    osobné materiály neúspešných uchádzačov budú komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzačom budú vrátené poštou len originály osobných dokumentov, resp. ich (ešte platné) overené kópie.

(6)    Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Mgr. Pavol Milec, tel. 02/5978 2115, email: pavol.milec@mzv.sk, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.