Národná protikorupčná jednotka – odborný referent

 • Kdekoľvek

Služobný úrad Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  v y h l a s u j e  podľa § 23 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov VÝBER na obsadenie funkcie: Stála štátna služba, odborný referent.
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.17 Vnútro.
Organizačný útvar: Expozitúra Bratislava národnej protikorupčnej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Miesto výkonu práce: Račianska 45, 832 23 Bratislava.

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:
Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností.

Platové náležitosti:
Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: Úplné stredné vzdelanie s maturitou.
Počítačové znalosti:
Microsoft Word – užívateľ
Microsoft Excel – užívateľ
Outlook – užívateľ
Internet – užívateľ
Osobitné kvalifikačné požiadavky na zamestnanca: Nevyžadujú sa.

Požadované odborné znalosti:
Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, najmä zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, vyhlášky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi, norma STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností a ďalších.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
U úspešného uchádzača sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia „Dôverné“.

Doplňujúce požiadavky zamestnanca (osobnostné vlastnosti a zručnosti):
Vyrovnaný postoj k vysokému pracovnému zaťaženiu, zodpovedný a tvorivý prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilnosť, praktickosť, logickosť, realizmus, schopnosť spolupráce a komunikácie s ľuďmi, diplomatické a reprezentačné vystupovanie, charakternosť, dodržiavanie morálnych noriem a záväzkov voči druhým, záujem o rozširovanie si pracovných zručností.

Informácie pre uchádzača (zoznam požadovaných dokladov):

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením referenčného čísla zverejnenej ponuky,
 • kópia maturitného vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu alebo čestné vyhlásenie, ktorými uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, ak služobný úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o tom, že štátnozamestnanecký pomer uchádzača nebol skončený z dôvodov § 52 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, dokladoch o vzdelaní, vo vysokoškolskom diplome a v životopise,
 • písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu môže služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie o obsadzovanej pozícii (opise činností štátnozamestnaneckého miesta) poskytne:
Mgr. Monika Csabayová
tel.: 09610-56331
fax: 09610-59151
e-mail: monika.csabayova@minv.sk

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o zaradenie do výberu je možné podať písomne alebo elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s dokladmi následne aj písomne poštou, alebo osobne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu, pred jeho začatím.
Rozhodujúcim pre dodržanie termínu prihlásenia sa do výberu je dátum podania zásielky na pošte, vyznačený na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami.
Uchádzač, ktorý nedoručí všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne pre podanie žiadostí alebo nebude spĺňať požadované predpoklady na vykonávanie štátnej služby nebude zaradený do výberu. Do výberu bude zaradený iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované doklady a súčasne bude spĺňať aj požadované predpoklady.

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi:
Do 10. 5. 2016.
Označenie na obálke – referenčné číslo ponuky:
SPOU-PO-Vk-2016/93
Na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
Personálny odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Kontaktná osoba:
JUDr. Janka Borušovičová
tel.: 02/509 44346
e-mail: janka.borusovicova@minv.sk
.