MF SR: hlavný štátny radca v útvare stratégie financovania hospodárskeho rastu

  • Kdekoľvek

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 2 miesta
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: útvar stratégie financovania hospodárskeho rastu

Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti vytvárania predpokladov a podmienok pre čo najširšie využitie návratných foriem pomoci z prostriedkov verejných zdrojov, predovšetkým z európskych štrukturálnych a investičných fondov, za účelom ich efektívneho využitia Slovenskou republikou a pre aktivizovanie súkromného kapitálu, koordinovanie a identifikácia kľúčových strategických priorít štátu, ktoré je možné a vhodné financovať prostredníctvom návratných foriem pomoci, koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP), koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti vypracovávania strategických dokumentov v súvislosti s opatreniami na podporu hospodárskeho rastu a stratégie zlepšenia podnikateľského prostredia, posudzovanie legislatívnych návrhov a opatrení EÚ, eurozóny a dokumentov medzinárodného obchodného práva (napr. vo vzťahu k finančným nástrojom, európskemu fondu pre strategické investície, medzinárodným finančným inštitúciám).

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberu
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009
• písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 24. februára 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.
Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu).
Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Ing. Adriana Wittgruberová, adriana.wittgruberova@mfsr.sk
S označením na obálke a v žiadosti: V/O/2016/3

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu zo štátnych zamestnancov: na tel. č. 02/59582024
– Ing. Adriana Wittgruberová, adriana.wittgruberova@mfsr.sk
Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. č. 02/59582027
– Ing. Martin Polónyi, martin.polonyi@mfsr.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne
Počítačové znalosti – používateľ:
IBM Lotus Notes – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Požadované odborné znalosti:

1) Oblasť finančných nástrojov:
Závery ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020 (zverejnené na stránke Ministerstva financií), Zákon č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 37 až 46 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,
Európsky fond pre strategické investície:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície,
Princípy fungovania PPP projektov,
Fungovanie Európskej únie,
Prehľad o spolupráci Európskej investičnej banky a Slovenska,
Skúsenosti v oblasti finančných trhov, finančnej analýzy a projektového financovania výhodou.

2) Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Notus Lotes, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.

Ďalšie požadované schopnosti:
analytické myslenie, schopnosť koncepčne pristupovať k náročným úlohám, samostatnosť a zároveň schopnosť pracovať v tíme, otvorenosť k neustálemu vzdelávaniu sa, komunikatívnosť a koordinačné a prezentačné zručnosti, spoľahlivosť, zodpovednosť.
Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa