Pôdohospodárska platobná agentúra – Štátny radca

  • Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania

VK/2017/3116

 

Služobný úrad

Pôdohospodárska platobná agentúra

 

Sídlo služobného úradu

Dobrovičova 12
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81526

 

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

 

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

 

Počet obsadzovaných miest

1

 

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

REFERÁT VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 

Nadriadený organizačný útvar

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA

 

Odbor štátnej služby

2.16 – Verejné obstarávanie

 

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

štátny radca

 

Vedúci štátny zamestnanec

Nie

 

Druh štátnej služby

stála štátna služba

 

Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy v príslušnom odbore štátnej služby, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

 

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Aktívne spolupracuje pri zabezpečení a realizácií verejného obstarávania v PPA v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Podiela sa na vypracovaní plánu VO a jeho zosúladnie s plánom operácie technickej pomoci. Spolupracuje pri príprave vnútorných predpisov PPA v rámci kompetencií organizačného útvaru. Vykonáva kontrolu uzatvaraných zmlúv v rámci kompetencií organizačného útvaru, posudzuje navrhované zmluvy a zabezpečuje zapracovanie pripomienok. Zabezpečuje predloženie výkazov, štatistík a evidencie na základe vyžiadania nadriadeného.

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Hraničná 12
Bratislava – mestská časť Ružinov
82105

 

 

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

 

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie

 

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie

 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie

 

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

 

 

Zoznam požadovaných dokumentov

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
  2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
  3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
  4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
  5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

 

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

  • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

  • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

 

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

28.11.2017

 

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

12.12.2017

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Dobrovičova 12 81526 Bratislava

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

december 2017

 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Hraničná 12 821 05 Bratislava

 

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

 

 

Kontaktná osoba

Meno

Mgr. Matej Gaži

 

Telefónne číslo

+421918612609

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania