Pôdohospodárska platobná agentúra: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania

VK/2017/395
Služobný úrad

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo služobného úradu

Dobrovičova 12
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81526
Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest

1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar

ODDELENIE ŽIVOČÍŠNYCH KOMODÍT A ŠKOLSKÝCH PROGRAMOV
Nadriadený organizačný útvar

ODBOR POĽNOHOSPODÁRSKYCH KOMODÍT A ŠTÁTNEJ POMOCI, SEKCIA ORGANIZÁCIE TRHU A ŠTÁTNEJ POMOCI
Odbor štátnej služby

1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec

Nie
Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Spolupodieľa sa na koncepčnej a normotvornej činnosti na úrovni orgánu štátnej správy v oblasti administrovania systému opatrenia školských programov. V rámci najnáročnejšej činnosti je zahrnutý pravidelný monitoring a štúdium legislatívy EÚ/ SR a informácii riadiacich výborov EÚ. Autorizácia platieb z EPZF a s tým súvisiaca kontrolná činnosť. Administrácia nezrovnalostí a administratívnych chýb. Spolupráca s príslušnými inštitúciami pre zabezpečenie kontroly. Riadenie a zodpovednosť za činnosť administrovania pridelených podpôr. Účasť na zasadnutiach výborov, bilaterálnych rokovaniach, ako aj účasť a organizácia odborných seminárov k pridelenej problematike. Vypracovávanie a aktualizácia manuálov, príručiek, pokynov a informácii pre verejnosť za oblasť pridelených opatrení. Príjem žiadostí o registráciu a podporu, vystavenie pokynov ku kontrole na mieste. Vystavovanie rozhodnutí o schválení a zamietnutí registrácie a o priznaní a zamietnutí podpory. Plnenie úloh stanovených vedúcou oddelenia, riaditeľom odboru, resp. vedúcimi zamestnancami na vyššom stupni riadenia.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Trenčianska  55
Bratislava – mestská časť Ružinov
81526
Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. kópia diplomu alebo vysvedčenia o vykonaní jazykovej skúšky príslušného vzdelávacieho zariadenia, kópia dokladu o štúdiu v zahraničí osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

04.08.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

10.08.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

podateľňa PPA, Dobrovičova 12 81526 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

september 2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Dobrovičova 9, 815 26 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť
Iné

VK pozostáva z odborného testu, testu zo štátneho jazyka, anglického jazyka a osobný pohovor
Kontaktná osoba
Meno

Mgr. Matej Gaži
Telefónne číslo

+421918612609