SlovakAid: Projektový a finančný manažér/manažérka

Názov pozície: Projektový a finančný manažér/manažérka

Forma: Trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu: 1.7.2018

Odmena: 1000 – 1300 eur

Zodpovedá za:

– riadne, včasné a kontinuálne plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákonov a strategických dokumentov oficiálnej rozvojovej pomoci na príslušný rok,
– kompletný projektový a finančný manažment projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Zabezpečuje:

– prípravu výziev, interných smerníc a opatrení, metodických usmernení SAMRS (napr. Finančná príručka) a obsahových vstupov do strategických dokumentov (napr. Zameranie),
– kompletné projektové riadenie, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR,
– poskytovanie usmernení žiadateľom a prijímateľom v procese podávania žiadostí a počas celej implementácie projektu, vrátane procesu zúčtovania,
– komplexné administratívne a obsahové hodnotenie predložených žiadostí v rámci vyhlásených výziev,
– prípravu zmlúv o poskytnutí dotácie na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce SR,
– vecnú stránku zmlúv a dohôd vrátanie zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok, ktoré sa zakladajú medzi SAMRS a prijímateľom,
– kontrolu a overovanie žiadostí o zmeny v projektoch a rozpočtoch počas implementácie,
– kontrola a vyhodnocovanie priebežných a záverečných správ k projektom,
– kontrolu hospodárneho vynaloženia prostriedkov v rámci dotácií, poskytnutých prijímateľom na základe zmlúv so SAMRS, zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 392/2015 Z.z. o  rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce,
– analýzu nedostatkov a nezrovnalostí zistených vlastnou vecnou a finančnou kontrolnou činnosťou a ich oznamovanie príslušným riadiacim zamestnancom SAMRS,
– kontrolu správnosti a účelnosti navrhovaných nápravných opatrení a následnú kontrolu ich plnenia,
– výkon finančnej kontroly v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– koordináciu prípravy podkladov na prevod finančných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov rozvojovej pomoci, na základe medzinárodných zmlúv, s ktorými nakladá SAMRS prostredníctvom rozpočtovej kapitoly/ finančných vzťahov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
– poskytovanie súčinnosti audítorskej firme pri kontrole vyúčtovania projektov,
– monitoring čerpania dotácie, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov a o riadení projektov v rámci informačných systémov (napr. RisDev, GMS atď.),

Požadujeme:

– VŠ II. stupňa
– skúsenosti s projektovým a finančným manažmentom
– znalosť anglického jazyka (úroveň B2)

V prípade záujmu pošlite Váš životopis spolu s krátkym motivačným listom na jitka.navratilova@slovakaid.sk. Termín podania prihlášok je do 31.05.2018.

 

Reagujte na túto ponuku, napíšte na jitka.navratilova@slovakaid.sk