Slovenská agentúra životného prostredia – Generálny riaditeľ

  • Kdekoľvek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia vypisuje
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, so sídlom v Banskej Bystrici, Tajovského 28, 974 09

Náplň práce:
– riadenie odbornej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa najmä v odbore zameranom na ekológiu, enviromentalistiku, životné prostredie, ekonómiu alebo právo

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
– odborná prax minimálne 10 rokov v oblasti životného prostredia
– riadiaca prax minimálne 5 rokov v oblasti ekológie a enviromentalistiky
– znalosť anglického jazyka,
– znalosť o postavení, činnosti a úlohách Slovenskej agentúry životného prostredia,
– všeobecná znalosť zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnych predpisov z oblasti
životného prostredia, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
– skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov,
– organizačné a riadiace schopnosti, ovládanie práce s PC na dobrej užívateľskej úrovni (Excel, Word, Outlook, Internet), komunikatívnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
zodpovednosť, presnosť, svedomitosť
Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– písomná koncepcia rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia (odporúčame maximálne 5 strán),
– originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. overená kópia,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
– písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači (do 10 dní odo dňa zverejnenia výberového konania 7. augusta 2016) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK GR SAŽP Banská Bystrica). Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR.

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Bližšie informácie k výberovému konaniu u PhDr. Jany Hruštincovej, na č. tel.: 02/59562369
v Bratislave, dňa 28. júla 2016.
JUDr. Ľubomíra Kubišová
vedúca služobného úradu