Slovenská obchodná inšpekcia: štátny radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania: VK/2017/636

Služobný úrad: Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo služobného úradu: Prievozská 32, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82799

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, odbor metodiky technickej kontroly výrobkov

Nadriadený organizačný útvar: Ústredný inšpektorát SOI

Odbor štátnej služby: 2.04 – Hospodárstvo, správa a privatizácia národného majetku, regulácia sieťových odvetví

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca – Metodik pre trhový dohľad

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a metodická činnosť pri tvorbe a realizácii systému štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach trhového dohľadu na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

– tvorba koncepcie štátnej kontroly vnútorného trhu v oblasti výkonu dohľadu v zmysle zákona o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody, – vypracovávanie metodiky a pokynov na výkon technickej kontroly výrobkov – vykonávanie metodickej, konzultačnej a poradenskej činnosti vo vzťahu k inšpektorátom SOI – koordinovanie kontrolnej činnosti inšpektorátov SOI zameranej na výskyt nebezpečných výrobkov na vnútornom trhu SR – vedenie kontrolnej skupiny pri overovaní nových kontrolných metodík v praxi – koordinovanie kontrolnej činnosti inšpektorátov SOI s orgánmi štátnej správy na medzirezortnej úrovni (colné orgány, autorizované osoby) – zabezpečovanie výkonu štátnej kontroly vnútorného trhu z hľadiska bezpečnosti výrobkov, zisťovaní zhody s technickými požiadavkami a súladu s predpismi EU – vyhodnocovanie výsledkov technickej kontroly výrobkov a navrhovanie opatrení na zlepšenie efektívnosti pri zameraní a výkone štátnej kontroly v oblasti bezpečnosti výrobkov – účasť v pracovných skupinách AdCo
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Prievozská 32, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82799

Ďalšie upresnenie: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave

Profil uchádzača
Predpoklady:
 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: Osobitná odborná spôsobilosť zamestnancov SOI – získava sa počas skúšobnej doby

Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

– schopnosť koncepčnej, metodickej a analytickej činnosti, štylistické schopnosti a schopnosť vyjadrovať sa v technickom jazyku – znalosť zákonov: – Ústavy SR – zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov – Nariadenie EP a R č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EHS) č. 339/93 – Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov – Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania: 17.08.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 10.09.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, P. O. Box 29 827 99 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 40.týždeň 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba
Mgr. Nikola Jurkovičová
+421258272152