SNSĽP: Právnik / Právnička

 • Košice

Názov www stránky Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Pracovná pozícia: právnička/právnik

Miesto výkonu práce: Košice.

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú (2 roky).

Termín nástupu: ihneď.

Ponúkaná mzda: od 1400 eur brutto, v závislosti od pracovných skúseností uchádzačky / uchádzača.

 

Stručná charakteristika náplne práce:

 • vybavovanie podaní a sťažností fyzických osôb a právnických osôb namietajúcich porušenie, či obmedzenie základných ľudských práv a slobôd,
 • poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a obetiam prejavov intolerancie,
 • vypracovávanie odborných stanovísk vo veciach súvisiacich s nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania,
 • realizácia nezávislých zisťovaní vo veciach súvisiacich s nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania,
 • zastupovanie obetí diskriminácie v antidiskriminačných sporoch v civilných súdnych konaniach a v rámci mimosúdneho urovnávania týchto sporov,
 • príprava pripomienok k navrhovaným právnym predpisom, významným pre pôsobnosť a činnosť Strediska,
 • vypracovanie právnych analytických výstupov pre potreby prípravy Správy o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike,
 • účasť na konferenciách a odborných seminároch (vrátane zahraničia),
 • participácia na tvorbe správ predkladaných orgánom verejnej moci v Slovenskej republike a medzinárodným organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv,
 • participácia na príprave podkladov a vyjadrení na účely medzinárodných konferencií a odborných seminárov či iných aktivít Strediska v rámci spolupráce s Radou Európy, Európskej únie, OBSE a iné,
 • účasť na tlačových konferenciách, mítingoch, brífingoch, odborných a spoločenských akciách (výbory ministerstiev, konferencie, semináre, recepcie a prijatia).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo,
 • praktické skúsenosti so sporovou agendou,
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni B2,
 • výborné komunikačné zručnosti,
 • aktívny, zodpovedný a samostatný prístup pri plnení pracovných úloh,
 • analytické schopnosti,
 • užívateľská znalosť práce s počítačom.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: apríl/máj 2021.

Uchádzačky/uchádzači sú povinné/povinní zaslať do 12.04.2021 štruktúrovaný životopis a kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní (prípadne aj kópiu certifikátu o úrovni ovládania cudzieho jazyka – nie je to však povinnosť) na e-mailovú adresu: info@snslp.sk.

V súvislosti s výberovým konaním žiadame uchádzačky/uchádzačov o písomné udelenie súhlasu so spracovaním a archivovaním osobných údajov, uvedených v životopise, v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, zo dňa 27.04.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Stredisko si vyhradzuje možnosť pozvať na osobný pohovor len vybrané uchádzačky / vybraných uchádzačov.

Kontakt:

meno a priezvisko: Jana Bubničová;

e-mail: info@snslp.sk.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na info@snslp.sk