Stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli

  • Brusel

Názov www stránky Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel

STÁŽE NA STÁLOM ZASTÚPENÍ OBNOVENÉ!

Sme veľmi radi, že zlepšenie epidemickej situácie počas leta v Belgicku nám umožňuje obnoviť program študentských stáží na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli (SZ EÚ Brusel). Na Stálom zastúpení začíname výber stážistov pre rok 2022! Deadline na zaslanie prihlášky je do 10. októbra 2021.

Koho hľadáme?
Študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň).

Stáže na SZ EÚ Brusel sa môžu zúčastniť aj čerství absolventi vysokých škôl v rámci programu „Erasmus+ – absolventská stáž.“
Koľko miest pre stážistov Stále zastúpenie ponúka?
Na rok 2022 ponúka Stále zastúpenie pre stážistov maximálne 8 miest.

Aké sú hlavné ciele stáží?
1. Ponúknuť možnosť stáže študentom s rôznym akademickým zameraním;
2. Pozitívne ovplyvňovať záujem študentov vrátiť sa po absolvovaní štúdia v zahraničí späť na Slovensko;
3. Formovať tzv. pool of talents (databázu talentovaných ľudí) pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe;
4. Prispieť k šíreniu povedomia o fungovaní EÚ a úlohách štátnej správy vo vzťahu k inštitúciám EÚ;
5. Pracovať aktívne s mladými ľuďmi.

Aké sú možnosti trvania stáže? 
Stáž na SZ EÚ Brusel trvá minimálne 2 mesiace a maximálne 5 mesiacov – uprednostňovaní budú záujemcovia s možnosťou dlhšie trvajúcej stáže. Termín nástupu a ukončenia stáže je flexibilný podľa dohody medzi stážistom a Stálym zastúpením. Štandardne využívame tieto časové modely stáží:

Dlhodobé:
• 5-mesačné (február-jún alebo marec-júl; september-január)
• 3–mesačné (napr. máj – júl alebo september – november)

Krátkodobé/letné:
• 2-mesačné  (jún-júl)

Ako sa môžeš prihlásiť do tohto mimoriadneho výberového konania?
Do 10. októbra 2021 (nedeľa) 23:00 CET nám elektronicky na adresu staze.permrep@mzv.sk pošli 7 samostatných povinných príloh vo formáte Word alebo pdf:

1. Potvrdenie o štúdiu (stážista musí mať počas celej doby výkonu stáže štatút študenta – od 2. ročníka bakalárskeho stupňa; v prípade „Erasmus+ absolventských stáží“ musí byť študentom končiaceho ročníka (Bc., Ing., PhD.) a spĺňať podmienky na získanie)
2. Štruktúrovaný životopis
3. Certifikát znalosti anglického jazyka min. na úrovni B2 alebo potvrdenie o zahraničnej skúsenosti v anglickom jazyku (napr. vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity alebo relevantnej stáže v zahraničí). Znalosť francúzskeho jazyka výhodou.
4. Odporúčanie na stáž (1x) – referencia z akademického alebo profesionálneho prostredia s uvedením telefonického a emailového kontaktu na odporúčajúceho
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov
6. Osobný dotazník
7. Motivačný list (v podobe odpovede na 3 otázky):

  • Ktorá z politík, ktorej sa Stále zastúpenie venuje, Ťa najviac zaujíma a prečo? (do 150 slov)
  • Aký je prienik stáže na Stálom zastúpení s Tvojimi plánmi do budúcnosti? (do 250 slov)
  • Čo konkrétne by si si chcel odniesť zo stáže na Stálom zastúpení? (do 250 slov)

Osobitné (nepovinné, no zohľadňované pri hodnotení) –  stručný opis tvojich aktivít v každej z nasledujúcich oblastí: (v jednom dokumente taktiež vo formáte Word alebo pdf):
1. Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné) (do 150 slov)
2. Mimoškolská aktivita (do 150 slov)
3. Dobrovoľnícka aktivita (do 150 slov)
4. Vlastný projekt alebo iniciatíva (do 150 slov)

V tele e-mailu uveď preferenciu pre 2 rôzne oblasti* na Stálom zastúpení, v rámci ktorých máš záujem stážovať. Rovnako nám v e-maile indikuj preferovanú dĺžku a obdobie stáže
Napr.: 1. Oddelenie finančnej politiky; 2. Oblasť životného prostredia a zmeny klímy; 5-mesačná stáž v období február-jún 2022.

*Prehľad oblastí/oddelení s možnosťou stáže na Stálom zastúpení je k dispozícii tu.

Prihlášky podané na iné časové obdobie nebudú posudzované.
Ako je to s financovaním stáže?
Stáž je neplatená. Stále zastúpenie neposkytuje ubytovanie ani iné finančné náhrady (cestovné, stravné a pod.)

Stáž odporúčame financovať cez programy Erasmus+ a Erasmus+ – absolventská stáž. O podmienkach a možnostiach získania grantu sa informuj na študijnom oddelení Tvojej vysokej školy.
Ako a kedy bude prebiehať výberový proces?
Posúdenie žiadosti a výber kandidátov prebieha na Stálom zastúpení v duchu našich základných princípov a hodnôt: transparentnosť, rovnosť šancí, kvalita, efektívnosť a flexibilita. Výberová komisia je zložená z 3 rovnocenných členov. V závislosti od výsledkov výberového procesu si výberová komisia vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení stážistu aj na iné ako preferované oddelenie.
Do 10. októbra 2021: prijímanie prihlášok
Do 29. októbra 2021: 1. kolo – short-list kandidátov na základe posúdenia písomných prihlášok
Informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch 1. kola výberového procesu
Do 10. novembra 2021: 2. kolo – pohovory cez Skype s vybranými kandidátmi (5-6.11.2021)
informovanie všetkých kandidátov o finálnych výsledkoch výberového procesu
Kedy najskôr budeš môcť nastúpiť na stáž?
Najskorší možný termín nástup je 1. február 2022.

Na Stálom zastúpení robíme všetko preto, aby sme Vás v budúcom roku mohli medzi nami privítať a poskytnúť Vám možno spoznať kuchyňu Európskej politiky. Bezpečnosť stážistov a zamestnancov však vždy zostáva na prvom mieste, konečné rozhodnutie o uskutočnení stáží v roku 2022 preto naďalej závisí od vývoja epidemiologickej situácie v Belgicku a pokynov príslušných miestnych orgánov.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na staze.permrep@mzv.sk