Štatistický úrad Slovenskej republiky: Oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík – Štátny radca

Názov www stránky Štatistický úrad Slovenskej republiky

Identifikátor výberového konania

VK/2018/832

Služobný úrad

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu

Miletičova 551/3
Bratislava – mestská časť Ružinov
82467

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest

1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík

Nadriadený organizačný útvar

odbor štatistiky obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie

Odbor štátnej služby

2.15 – Štátna štatistika

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

štátny radca

Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku

Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie celoštátneho systému štatistík sociálnej ochrany vrátane subsystémov patriacich do kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR vo väzbe na požiadavky medzinárodných organizácií (najmä EUROSTATu, OECD, MOP, OSN). Koordinovanie štatistických systémov verejnej správy a neziskového sektora. Spracovanie dát pre sociálne štatistiky, vyhodnocovanie výsledkov zberu, spracovanie a validácia údajov za programy: Špeciálne fondy (MO SR, MV SR, CS a ZVJS), Dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie – pre moduly príjmy a výdavky, počet poberateľov dôchodkov a netto dávky (ESSPROS štatistika).

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Miletičova 551/3
Bratislava – mestská časť Ružinov
82467

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Nie

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Samostatnosť. Svedomitosť a spoľahlivosť. Adaptabilita a flexibilita. Vítaná odborná znalosť štatistických metód. Vítaná znalosť práce v prostredí systému Windows s aplikáciami Word, Excel, Access. Vítaná skúsenosť v ovládaní SAS alebo podobného programu, znalosť práce s databázami. Znalosť anglického jazyka vítaná.

Zoznam požadovaných dokumentov

a.    Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)

b.    Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)

c.    Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)

d.    Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

e.    Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu

f.     Čestné vyhlásenie o štátnom občianstve

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

·      v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

·      v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

o  bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

o  po autentifikácii (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

07.02.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

21.02.2018

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Miletičova 551/3 82467 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

marec 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Miletičova 551/3 82467 Bratislava – mestská časť Ružinov

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba

Meno

PhDr Dalma Godová

Telefónne číslo

+421250236549

Pre odoslanie žiadosti na túto prácu prosím navštivte URL: https://open.slovensko.sk/VK/ApplicationCreate/4650 →