Štatistický úrad SR: radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/265

Služobný úrad: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Sídlo služobného úradu:

Miletičova 551/3
Bratislava – mestská časť Ružinov
82467

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: 

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 2

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

Oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave

Nadriadený organizačný útvar:

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, odbor štatistiky terénnych zisťovaní

Odbor štátnej služby: 2.15 – Štátna štatistika

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: radca

Vedúci štátny zamestnanec: Nie

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Samostatná odborná činnosť na úseku zberu údajov z terénnych zisťovaní spočívajúca v zabezpečovaní a vykonávaní organizačnej a realizačnej fázy zisťovania štatistických údajov ( v zmysle platnej metodiky) v teréne, zberu údajov v podnikoch a organizáciách (právnické osoby a podnikatelia) a u obyvateľstva. Uplatňovanie jednotnej metodiky vo vzťahu k spravodajským jednotkám, zber štatistických formulárov, ich záznam do PC v príslušnom aplikačnom programovom vybavení, kontrola správnosti získaných súborov.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby:

Miletičova 551/3
Bratislava – mestská časť Ružinov
82467
Profil uchádzača

Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie: úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Požiadavky:

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky: Svedomitosť a spoľahlivosť. Samostatnosť. Schopnosť pracovať pod tlakom.

Zoznam požadovaných dokumentov:
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
 
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 27.07.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 07.08.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe:

https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe:

Miletičova 551/3 82467 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: august 2017

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Štatistický úrad SR Miletičova 3 824 67 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba
Ing. Darina Šterbáková
+421250236218