Štatistický úrad SR: radca

  • Kdekoľvek
Druh štátnej služby: stála
Obsadzovaná funkcia: radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.15 – Štátna štatistika
Organizačný útvar: oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, miesto výkonu: Bratislava
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť na úseku zberu údajov z terénnych zisťovaní spočívajúca v zabezpečovaní a vykonávaní organizačnej a realizačnej fázy zisťovania štatistických údajov ( v zmysle platnej metodiky) v teréne, zberu údajov v podnikoch a organizáciách (právnické osoby a podnikatelia) a u obyvateľstva. Uplatňovanie jednotnej metodiky vo vzťahu k spravodajským jednotkám, zber štatistických formulárov, ich záznam do PC v príslušnom aplikačnom programovom vybavení, kontrola správnosti získaných súborov.
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
Požadované odborné znalosti a schopnosti: Zodpovedný prístup k plneniu zverených úloh, komunikatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme a základné znalosti ovládania práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov:

Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 25/2017.
Adresa pre podanie poštou:
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami:
viera.matuskova@statistics.sk
Ďalšie informácie:
na tel. č. 048/4323 256, p. Čunderlíková Petra