Štatistický úrad SR: samostatný radca

  • Kdekoľvek
Obsadzovaná funkcia:
samostatný radca
Počet obsadzovaných miest:
1
Odbor štátnej služby:
2.15 – Štátna štatistika
Organizačný útvar:
sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trnave
Hlavné úlohy:
Samostatné ucelené odborné činnosti vykonávané na úseku sociálnych štatistík a spotrebiteľských cien pri vstupe, výstupe a uchovaní štatistických údajov. Koordinácia aktivít na uvedenom úseku štátnej štatistiky, gestorovanie a kontrola kvality údajov a úplnosti okresných súborov. Vyhodnocovanie výsledkov štatistických zisťovaní podľa kvalitatívnych kritérií a archivácia spracúvaných výsledkov. Zabezpečenie nepravidelných štatistických zisťovaní podľa potrieb sekcie.
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Požadované odborné znalosti a schopnosti:
Zodpovedný prístup k plneniu zverených úloh, komunikatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme a základné znalosti ovládania práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.
Termín podania prihlášok
15.12.2016
Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 43/2016.
Adresa pre podanie poštou:
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami:
viera.matuskova@statistics.sk