Štatistický úrad SR: štátny radca

  • Kdekoľvek
Druh štátnej služby: stála
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.15 – Štátna štatistika
Organizačný útvar: sekcia podnikových štatistík, odbor prierezových štatistík
Hlavné úlohy:
Vykonávanie koncepčnej a metodickej činnosti na celoštátnej úrovni v oblasti ukazovateľov krátkodobej štatistiky, tvorba koncepcie a metodiky štatistických zisťovaní za oblasť krátkodobej štatistiky, implementácia metodiky, zabezpečenie produkcie vybraných ukazovateľov krátkodobej štatistiky, analýza, validácia, vyhodnocovanie výsledkov a príprava návrhov riešení, zabezpečenie výstupov na základe požiadaviek medzinárodných inštitúcií a ďalších užívateľov, analytická a publikačná činnosť.
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadované odborné znalosti a schopnosti:
Základné štatistické znalosti, vítaná znalosť anglického jazyka, práca s MS Excel, Access a využitím SQL, analytické schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.
Termín podania prihlášok:
27.3.2017
Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 7/2017.
Adresa pre podanie poštou:
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami:
darina.sterbakova@statistics.sk
Ďalšie informácie:

na tel. č. 02/502 36 314, RNDr. Edita Novotná

Oficiálne znenie ponuky nájdete TU!

 

Ďalšie pracovné ponuky nájdete TU!