Štatistický úrad SR: štátny radca

  • Kdekoľvek
Druh štátnej služby: stála
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.15 – Štátna štatistika
Organizačný útvar: sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky životnej úrovne obyvateľstva
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho systému prípravy a realizácie výberových zisťovaní v domácnostiach v oblasti životnej úrovne obyvateľstva v kompetencii ŠÚ SR, tvorba zásadných materiálov a opatrení pri príprave a realizácii výberových zisťovaní v domácnostiach, harmonizácia a zdokonaľovanie výberových zisťovaní v domácnostiach s nariadeniami a smernicami Rady európskej únie a koordinovanie a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z medzinárodných projektov nadväzujúcich na prípravu a realizáciu výberových zisťovaní v domácnostiach.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadované odborné znalosti a schopnosti: Vítaná odborná znalosť v oblasti sociálnej štatistiky a výberových zisťovaní, počítačová znalosť a práca s databázami.
Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.
Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy). Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 16/2017.
Adresa pre podanie poštou:
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami:
darina.sterbakova@statistics.sk
Ďalšie informácie:
na tel. č. 02/502 36 209, Mgr. Róbert Vlačuha