Štatistický úrad SR – Štátny radca, sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík

  • Kdekoľvek

štátny radca

Názov a sídlo služobného úradu:

Štatistický úrad SR, Bratislava

Druh štátnej služby:

stála

Obsadzovaná funkcia:

štátny radca

Počet obsadzovaných miest:

1

Odbor štátnej služby:

2.15 – Štátna štatistika

Organizačný útvar:

sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie sčítania obyvateľov, domov a bytov a prierezových štatistík

Hlavné úlohy:

Koordinovanie celoštátneho systému štatistiky obyvateľstva a prierezových oblastí v sociálnych štatistikách s dôrazom na koncepčné spracovanie poznatkov, ich prezentáciu a vizualizáciu, poskytovanie návrhov na tvorbu štátnej politiky a legislatívnych riešení v prierezových oblastiach sociálnych štatistík, akými sú aktívne starnutie, štatistika mladých, rodová rovnosť a kvalita života v súlade s nariadeniami a smernicami EÚ, redakčné, organizačné a redaktorské práce spojené s vydávaním vedeckého recenzovaného časopisu Slovenská štatistika a demografia.

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požadované odborné znalosti a schopnosti:

Aktívny prístup k úlohám, kreatívnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, ovládanie systému Windows, MS Word, MS Excel, komunikačné schopnosti, výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky, znalosť AJ vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Termín podania prihlášok

05.06.2017

Spôsob podania žiadosti:

Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 37/2017.

Adresa pre podanie poštou:

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami:

darina.sterbakova@statistics.sk

Ďalšie informácie:

na tel. č. 02/502 36 770, RNDr. Zuzana Podmanická

Priamy link