Štatistický úrad SR – Štátny radca, štátna štatistika

  • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba, štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.15 Štátna štatistika
Organizačný útvar: sekcia poskytovania štatistických produktov a služieb, odbor súborných publikácií a prezentačných technológií, oddelenie prezentačných technológií a verejnej bázy dátHlavné úlohy: koordinovanie celoštátneho systému zabezpečovania toku štatistických informácii a údajov na úrovni obsahového administrátora štatistického portálu s väzbami na národné a medzinárodné informačné systémy šírenia štatistických údajov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni Štatistického úradu SR. Koncepčné a systémové činnosti súvisiace s rozvojom diseminačných systémov ako je internetový portál úradu (www.statistics.sk), verená báza údajov, vrátane ostatných web stránok úradu a činností súvisiacich s poskytovaním a zverejňovaním údajov v nadväznosti na štátnu politiku, regionálnu a štrukturálnu politiku EÚ a na koncepciu rozvoja Slovenska. Systémové a metodické aktivity súvisiace s dostupnosťou, kvalitou a úplnosťou údajov a následného uspokojovania informačných potrieb v oblasti národnej a regionálnej štatistiky, príprava rozvojových riešení, vyhodnocovanie dosahov prijatých opatrení a v prípade disproporcií navrhovanie opatrení na ich riešenie.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Termín podania prihlášok: do 25. 07. 2016

Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 30/2016.

Adresa pre podanie poštou: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 218

Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami: darina.sterbakova@statistics.sk

Ďalšie informácie: na tel. č. 02/502 36 542, Ing. Jozef Gonšor

Požiadavky na uchádzačov:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • Práca s PC – aktívne (Windows, Office),
  • podmienkou je znalosť: HTML, CSS,
  • výhodou je znalosť: JSP, ASP, PHP, Python, SQL, Javascript, IBM – WebSphere Portal, IBM Cognos, SQL developer,
  • skúsenosti v oblasti tvorby webových stránok a s redakčnými systémami CMS WebJet, SysCom (open CMS),
  • zodpovedný prístup k plneniu úloh, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme
  • Znalosť anglického jazyka výhodou