Štatistický úrad SR: štátny radca

  • Kdekoľvek
Druh štátnej služby: dočasná
Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 4
Odbor štátnej služby:2.15 – Štátna štatistika
Organizačný útvar: sekcia sociálnych štatistík a demografie, odbor štatistiky obyvateľstva, oddelenie SODB a prierezových štatistík.
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho systému sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 s väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ŠÚ SR. Koncepčné, systémové a metodické činnosti na tomto úseku: koncepčná a metodická príprava štatistického zisťovania, koordinácia procesu štatistického zisťovania, organizačné zabezpečenie prípravy a realizácie štatistického zisťovania, spracovanie a analýza údajov, vytváranie systému databázového spracovania údajov, poskytovanie a prezentácia informácií.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Požadované odborné znalosti a schopnosti:
Pragmatický postoj k úlohám, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, prístupnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v tíme, znalosť práce v prostredí systému Windows, s aplikáciami Word, Excel, Access, vítaná skúsenosť s používaním programu SAS a Arc GIS, vítaná znalosť AJ.
Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberu, profesijný životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.
Termín podania prihlášok: 5.12.2016
Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými prostriedkami dátum doručenia elektronickej správy. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR spolu s podpísanými ostatnými požadovanými dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na obálku žiadosti, resp. do predmetu elektronickej správy je potrebné uviesť označenie V 40/2016.
Adresa pre podanie poštou:
Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami:
darina.sterbakova@statistics.sk
Ďalšie informácie:
na tel. č. 02/502 36 770, RNDr. Zuzana Podmanická