Štátna pokladnica: hlavný radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie
Identifikátor výberového konania

VK/2017/457
Služobný úrad

Štátna pokladnica
Sídlo služobného úradu

Radlinského 6929/32
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81005
Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby
Počet obsadzovaných miest

1
Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar

referát kontroly
Nadriadený organizačný útvar

priama riadiaca pôsobnosť generálneho tajomníka
Odbor štátnej služby

1.07 – Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec

Nie
Druh štátnej služby

dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený
Najnáročnejšia činnosť

Koncepčná a koordinačná činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja vnútorného kontrolného systému v ŠP
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Vykonáva činnosti vyplývajúce z pôsobnosti kontrolóra. Kontroluje dodržiavanie zákona č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici zo strany klientov a správcov majetku štátu, ukladá a vymáha sankcie pri zistení porušenia zákona.
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Radlinského 6929/32
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
81005
Profil uchádzača
Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Áno
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad

Vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Študijný odbor

verejná správa
Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Áno
Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Áno
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Vyžaduje sa odborná prax

10 rokov v odbore
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, osobitné znalosti : Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 Zb. o kontrole vo verejnej správe.
Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania

09.08.2017
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

16.08.2017
Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Radlinského 6929/32 81005 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

31.08.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Radlinského 32 81005 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť
Kontaktná osoba
Meno

Ing. Ivan Kriška
Telefónne číslo

+4210257262409