Štátna pokladnica: odborný radca

 • Kdekoľvek

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba, odborný radca

Počet obsadzovaných miest: 1

Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby

Organizačný útvar: odbor Priama riadiaca pôsobnosť riaditeľa ŠP, oddelenie Osobný úrad

Hlavné úlohy: ucelená odborná agenda súvisiaca s oblasťou ľudských zdrojov, zabezpečovanie komplexnej agendy súvisiacej so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého a pracovného pomeru zamestnancov. Vypracovávanie štatistík, prehľadov a hlásení za oblasť ľudských zdrojov. Organizuje výberové konania, komplexne zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov podľa zákona o štátnej službe a ostatných zamestnancov ŠP.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady: anglický jazyk- stupeň mierne pokročilý

Ďalšie požiadavky na kandidáta: znalosť zákonov č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžadujú sa

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 7. 4. 2017

Zoznam požadovaných dokladov:

 •  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania
 •  motivačný list
 •  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
 •  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v kópii dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v životopise
 •  čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členského štátu EÚ; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
 •  čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
 •  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby

Na adresu: Štátna pokladnica, Radlinského ul. 32, 810 05 Bratislava 15 s označením na obálke a v žiadosti: V 2017/ 2 / 7

Ďalšie informácie: na tel. č. 57262409, kontaktná osoba: Ing. Ivan Kriška

Originálne znenie pracovnej ponuky nájdete TU!