Štátna pokladnica: odborný radca

 • Kdekoľvek

Výber  z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu  a zo štátnych zamestnancov

 

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia:  stála štátna služba, odborný radca

Počet obsadzovaných miest:   1

Odbor štátnej služby:   2.02 Financie

Organizačný útvar:  odbor Klienti a služby ŠP, oddelenie Služby používateľom IS ŠP

Hlavné úlohy:   Koordinačná a metodická činnosť zameraná na usmernenia a informácie v oblasti riadenia výdavkov pre klientov ŠP

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  anglický jazyk- stupeň mierne pokročilý

Ďalšie požiadavky na  kandidáta:  znalosť zákonov č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   č. 400/2009 Z. z.  o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavný zákon  č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 492/2009  Z. z.  o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:  nevyžadujú sa

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu
 • motivačný list
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v kópii dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  a v životopise
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členského štátu EÚ; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
 • písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na adresu:  Štátna pokladnica, Radlinského ul. 32, 810 05 Bratislava 15

s označením na obálke a v žiadosti: V 2017/ 1 / 7

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu: na tel. č. 02/ 57 262 409,  kontaktná osoba: Ing. Ivan Kriška