Štátny Ústav pre kontrolu liečiv: hlavný radca

Názov www stránky Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Výberové konanie:

Identifikátor výberového konania: VK/2018/3863

Služobný úrad: Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Sídlo služobného úradu:

Kvetná 11
Bratislava – mestská časť Ružinov
82508

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby.

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste:

Organizačný útvar: oddelenie koordinácie postregistračných procesov

Nadriadený organizačný útvar: sekcia registrácie

Odbor štátnej služby: 2.19 – Zdravotníctvo

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca – koordinátor

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku.

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby Zdravotníctvo spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na úseku koordinácie postregistračných procesov v pôsobnosti ŠÚKL. Administratívne a odborné činnosti súvisiace s procesmi po registrácii liekov na úrovni národnej procedúry, procedúry vzájomného uznávania a decentralizovanej procedúry a vykonávanie ich elektronickej evidencie.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby Zdravotníctvo spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na úseku koordinácie postregistračných procesov v pôsobnosti ŠÚKL. Administratívne a odborné činnosti súvisiace s procesmi po registrácii liekov na úrovni národnej procedúry, procedúry vzájomného uznávania a decentralizovanej procedúry a vykonávanie ich elektronickej evidencie.

Profil uchádzača:

Predpokladany vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť.

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Nie

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky:

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie
Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Znalosť zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokumentov:

-Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
-Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
-Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
-Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
-Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: v listinnej podobe. V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
V elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní. V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

Bez autentifikácie (bez použitia eID karty). V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

Po autentifikácii (s použitím eID karty) v tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní:

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 27.06.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Kvetná 11 82508 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: júl 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: ŠÚKL Bratislava, Kvetná 11

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba:
Menoviera Mazarova
Telefónne číslo+421250701110

*Disclaimer: EurActiv Slovensko nie je zodpovedné za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.