Štátny ústav pre kontrolu liečiv: hlavný radca

 • Kdekoľvek
Výberové konanie

Identifikátor výberového konania: VK/2017/2051

Služobný úrad: Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Sídlo služobného úradu: Kvetná 11, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82508

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest: 1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar: oddelenie právne

Nadriadený organizačný útvar: sekcia vnútorná

Odbor štátnej služby: 1.09 – Právne služby

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný radca – vedúci oddelenia právneho

Vedúci štátny zamestnanec: vedúci oddelenia

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť

Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ŠÚKL. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ŠÚKL. Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby Riadenie štátnej služby na úseku oddelenia právneho spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ŠÚKL.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Kvetná 11, Bratislava – mestská časť Ružinov, 82508

 
Profil uchádzača

Predpoklady

 • vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov: Áno

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Študijný odbor: právo

 

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky: Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť: Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Zoznam požadovaných dokumentov
 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania
 6. súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobeV tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaníV tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • s autentifikáciou (s použitím eID karty)V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.
 
Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania: 13.10.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 26.10.2017

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe: Kvetná 82508 Bratislava – mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Kvetná 11, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba: Viera Mažárová, +421250701110