STÁŽ: Dlhodobé, aj krátkodobé stáže pre všetkých v tíme EHSV

  • Kdekoľvek

Dlhodobé stáže


Tieto stáže ponúkajú príležitosť dozvedieť sa o úlohách a aktivitách EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí. Začínajú sa od 16. februára a od 16. septembra v každom roku a konajú sa v kanceláriách výboru v Bruseli.

Pre úspešné zaradenie do výberového procesu je potrebné:

– pozorne prečítať ustanovenia týkajúce sa stáží u Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;
– vyplniť online formulár, kde sa vám vygeneruje kód;
– je potrebné reagovať na emaily EHSV.

Vybraní kandidáti budú neskôr vyzvaní, aby predložili nižšie uvedené dokumenty:

– vysokoškolský diplom,a lebo iný doklad, ktorý dokazuje, že uchádzači úspešne ukončili min. 3-ročné štúdium (nie je potrebné, aby bol overený notárom)
– potvrdenie o zamestnaní
– občiansky preukaz, alebo cestovný pas.

Upozorňujeme, aby ste nezasielali dokumenty predtým ako Vás EHSV vyzve. Vybraní kandidáti na stáž budú v neposlednom rade vyzvaní aby predložili originál výpisu registra trestov a osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti. Neposielajte však originály dokumentov, okrem prípadov, ktoré boli uvedené.

Krátkodobé stáže

Krátkodobé stáže sú neplatené a sú poskytované pre obdobie minimálne 1 3 mesiacov. Sú k dipozícii bez vekového obmedzenia, pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov.

Je potrebné vyplniť online formulár, vytlačiť a zaslať poštou na adresu:

EESC
Official responsible for traineeships
99 rue Belliard
B-1040 Brussels

Spolu s formulárom, je potrebné zaslať aj kópiu diplomu, alebo potvrdenie zo školy. Keď budete vybraní, EHSV Vás vyzve aby ste doplnili výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Uistite sa, že dokumenty boli zaslané EHSV. Neposielajte originály dokumentov.

Pre viac informácií kliknite na tento link.