STÁŽ: Hľadá sa až 30 stážistov pre SK PRES

  • Kdekoľvek

Hlavné úlohy v súvislosti s prípravou a výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ:

  • vypracúva záznamy zo zasadnutí pracovných skupín Rady EÚ, zabezpečuje a koordinuje spracúvanie stanovísk a materiálov v zmysle pokynov nadriadených pracovníkov,
  • vykonáva odborné práce a zodpovedá za komplexné plnenie úloh agendy asistenta/asistentky na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli,
  • zabezpečuje výkon administratívnych úloh,
  • zabezpečuje podujatia organizované Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli,
  • spolupracuje pri protokolárnom zabezpečovaní oficiálnych návštev.


Dôležitá informácia:

Prijatí zamestnanci/stážisti absolvujú jeden kalendárny mesiac pred plánovaným vyslaním do Bruselu odbornú prípravu na výkon práce na Stálom zastúpení SR pri EÚ v ústredí ministerstva (t. j. v Bratislave).

Predpoklady:


• základné predpoklady: 
– veľmi dobrá znalosť európskych inštitúcií a európskych sektorálnych politík,
– predošlá skúsenosť s prácou, resp. absolvovanie odbornej dlhodobej stáže v niektorej z inštitúcií EÚ alebo iných organizáciách zaoberajúcich sa sektorálnymi politikami EÚ výhodou
– motivácia a ochota pracovať v prostredí s vysokým pracovným nasadením.

• kvalifikačné predpoklady: 
– minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

• ďalšie predpoklady: 
– bezúhonnosť,
– výborná znalosť slovenského jazyka a pravopisu,
– aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom na úrovni B2 – C1 v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky; znalosť francúzskeho jazyka aspoň na úrovni B1 výhodou,
– aktívne ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Power Point, Outlook; Internet, atď.), 
– práca je spojená s vysokou psychickou záťažou a stresovými situáciami.

• iné kritériá:
– profesionálne a príjemné vystupovanie, komunikatívnosť,
– veľmi dobré organizačné schopnosti, pozitívny prístup, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch, iniciatívnosť,
– výborné analytické schopnosti,
– výborná úroveň písomného a hovorového prejavu,
– odolnosť voči stresu, 
– od úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať bezpečnostná previerka na stupeň utajenia „vyhradené“. 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 17. septembra 2015:
(1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (s označením čísla výberového konania), 
(2) motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4), 
(3) stručný profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
(4) kópia VŠ diplomu (v prípade predloženia kópie vysokoškolského diplomu zo zahraničnej vysokej školy posiela uchádzač spolu s kópiou diplomu aj platnú nostrifikačnú doložku oprávneného orgánu SR, resp. oficiálne potvrdenie o jej vybavovaní);
(5) kópia výpisu registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
(6) čestné vyhlásenie (na jednej strane formátu A4) o
• pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
• trvalom pobyte,
• zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie vedúcej funkcie.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou, alebo elektronicky – súbor vo formáte .pdf, maximálna veľkosť emailu 5 MB) služobnému úradu (poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; emailová adresa: osur@mzv.sk) najneskôr do 17. 9. 2015. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2015/08/63. 

(2) Na osobný pohovor môžu byť pozvaní len uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne: (a) poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 17. 9. 2015, alebo (b) prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 17. 9. 2015 najneskôr do 23:59 hod. 

(3) Na osobný pohovor budú najneskôr do konca októbra 2015 pozvaní len vybraní uchádzači. 

(4) V motivačnom liste každý uchádzač uvedie tri oddelenia na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli (v poradí od najviac preferovaného), na ktorých by chcel byť vzhľadom na svoje skúsenosti a odborné znalosti pracovne zaradený. Zoznam oddelení spolu s počtom obsadzovaných pozícií stážistov SK PRES na každom z nich je prílohou dokumentu schváleného uznesením vlády SR č. 220/2015 zo dňa 29. 4. 2015. 

(5) Po ukončení výberu uchádzačov na výkon práce vo verejnom záujme budú zaslané materiály neúspešných uchádzačov komisionálne zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberu môže poskytnúť: Mgr. Oscar Buvalič, tel. 02/5978 3942, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ (PRES) , Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava.

Viac informácií nájdete na tomto linku.