STÁŽ: Nadácia Milana Šimečku – Konzultant pre strategické plánovanie

 • Kdekoľvek

O organizácii:

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Vznikla vo februári 1991 a nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Jej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Popis zadania:

V roku 2012 sme svojpomocne vytvorili prvý Strategický plán Nadácie Milana Šimečku na roky 2013-17, ktorý bol zameraný na rozvoj programov. Okrem toho sme sa začali venovať aj príprave plánu inštitucionálneho rozvoja. Keďže platnosť súčasného plánu končí budúci rok, stojíme pred úlohou pripraviť nový strategický plán fungovania nadácie, ktorý by sme chceli rozšíriť aj o inštitucionálny plán. Radi by sme doterajšie skúsenosti konzultovali s odborníkom alebo odborníčkou, spoločne zhodnotili plnenie strategického plánu 2013-2017 a pripravili plán na budúce obdobie. Dobrovoľnícky projekt by sa zameriaval na analýzu súčasného strategického plánu, jeho pozitívnych a negatívnych stránok, nedostatkov. Dobrovoľník by spolu s vedením nadácie mohol viesť celý proces plánovania, vrátane tímových stretnutí a prispieť tak k tvorbe strategického dokumentu, tak z hľadiska obsahu, ako aj procesu. Podľa možností dobrovoľníka by boli jeho úlohami aj analýza širších verejných potrieb, na ktoré by nadácia mohla obsahovo reagovať v rámci nastavovania strategického plánu.

Časový rámec: január – december 2017 , priemerne 3 hodiny týždenne

Očakávané výstupy:

 • príprava návrhu Strategického plánu nadácie na roky 2018-20 (programový a inštitucionálny rozvoj),
 • štruktúra plánu by mala zahŕňať súčasný stav v jednotlivých programoch, definovanie strednodobých cieľov a rozvojových impulzov,
 • súčasťou plánu by mohol byť aj akčný plán na prvý rok (2018),
 • v ideálnom prípade by sme radi časť dokumentu spolu s dobrovoľníkom spracovali do podoby, ktorá by bola komunikovateľná aj smerom k verejnosti.

Profil dobrovoľníka:

 • skúsenosť s tvorbou a evaluáciou strategických dokumentov (nie nevyhnutne v neziskovom sektore, veľmi cenné budú skúsenosti s tvorbou strategických plánov zo súkromného alebo verejného sektora),
 • analytické zručnosti,
 • skúsenosti s vedením stretnutí / facilitácia,
 • kreatívny prístup,
 • čiastočná znalosť tretieho sektora je veľkou výhodou, ale nie podmienkou.

Benefity pre dobrovoľníka:

 • príležitosť získať skúsenosť zo spolupráce s jednou z najstarších mimovládnych organizácii na Slovensku, ktorá oslavuje 25. výročie svojej existencie,
 • získanie rozhľadu v témach Pamäť, Rozmanitosť a Inklúzia,
 • precvičenie si facilitačných zručností a zručnosti v oblasti kvalitatívnej analýzy – možno v úplne novom prostredí,
 • spolupráca s veľmi priateľským a podnetným tímom J

Kontaktné osoby:
Laco Oravec, (Nadácia Milana Šimečku – garant); laco@nadaciams.sk

Andrea Smolková (LEAF – patrónka); andrea.smolkova@leaf.sk