STÁŽ: Ponuka stáží v Európskom parlamente

 • Kdekoľvek

Stáže pre absolventov vysokých škôl – všeobecné zameranie alebo žurnalistické zameranie (štipendiá na stáže Roberta Schumana)

Tieto stáže zahŕňajú:

 • štipendiá Roberta Schumana všeobecného zamerania,
 • štipendiá Roberta Schumana žurnalistického zamerania.

Uchádzači o štipendiá Roberta Schumana žurnalistického zamerania musia preukázať odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo členstvom v združení novinárov v jednom z členských štátov Európske únie, alebo vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré sa uznáva v členských štátoch Európskej únie alebo v kandidátskych krajinách.

Tieto stáže sa udeľujú na obdobie piatich mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

 • Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok: 15. august – 15. október (polnoc) 
  Obdobie vykonávania stáže: 1. marec – 31. júl
 • Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok: 15. marec – 15. máj (polnoc) 
  Obdobie vykonávania stáže: 1. október – 28./29. február

Vzdelávacie stáže

Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie stáže mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské vzdelanie doložené osvedčením o skončení štúdia, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Vzdelávacie stáže sa udeľujú na obdobie jedného až štyroch mesiacov, pričom je možné udeliť výnimku.

(1) Nepovinné vzdelávacie stáže

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok v prípade nepovinných stáží

 • Termín podávania prihlášok: 1. august – 1. október 
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace) (max. 4 months): 1. január
 • Termín podávania prihlášok: 1. december – 1. február 
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace): 1. máj
 • Termín podávania prihlášok: 1. apríl – 1. jún 
  Začiatok stáže (najviac štyri mesiace): 1. september

(2) Povinné vzdelávacie stáže

Európsky parlament môže prijať uchádzačov, ktorí spĺňajú všeobecné podmienky pre udelenie, ak ide o povinnú stáž, ktorá je:

 • súčasťou štúdia na vysokej škole alebo vo vzdelávacom zariadení rovnocennej úrovne,
 • súčasťou vyššieho odborného vzdelávania, ktoré poskytuje nezisková organizácia (najmä verejné inštitúcie alebo orgány),
 • podmienkou umožňujúcou prístup k výkonu povolania; na základe preukázania týchto inštitúcií/orgánov, ktoré udeľujú prístup k výkonu povolania.

Dátumy začiatku stáží a termíny podávania prihlášok v prípade povinných stáží

 • Termín podávania prihlášok: 1. október 
  Začiatok stáže: od 1. januára do 30. apríla
 • Termín podávania prihlášok: 1. február 
  Začiatok stáže: od 1. mája do 31. augusta
 • Termín podávania prihlášok: 1. jún 
  Začiatok stáže: od 1. septembra do 31. decembra

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl

Tieto stáže sú určené iba absolventom univerzít alebo absolventom vzdelávacích ústavov, ktoré majú rovnocenný štatút. Ich cieľom je doplnenie vedomostí stážistov získaných počas štúdia a oboznámenie stážistov s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu. Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl trvajú tri mesiace. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára 
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla 
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla 
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra 
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Účastníci prekladateľských stáží pôsobia v Luxemburgu. V roku 2015 sa priznáva štipendium vo výške 1 223,26 EUR mesačne.

Podmienky  pre všetky druhy stážií:

Uchádzač o stáž musí spĺňať podmienky a vyplniť online prihlášku.

Uchádzači o stáž pre absolventov vysokých škôl musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 5 ods. 2 vnútorných pravidiel,
 • mať dovŕšený vek 18 rokov v deň začiatku stáže,
 • mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie,
 • spĺňať podmienku, že v minulosti neabsolvovali stáž ani neboli zamestnancami na obdobie dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce týždne na náklady rozpočtu Európskej únie.

Viac informácií o výberovom procese a online prihláškach nájdete tu.