STÁŽ: Rada Európskej únie

  • Kdekoľvek

Podávanie prihlášok na stáže na rok 2018 sa začalo. Prihlášky sa musia podať prostredníctvom online systému.

  • medzi 11. septembrom a 16. októbrom 2017 pre prvé obdobie stáže (1. februára – 30. júna 2018)
  • medzi 15. januárom a 15. marcom 2018 pre druhé obdobie stáže (1. septembra 2018 – 31. januára 2019)

Adresa vo vašom profile

Akákoľvek korešpondencia sa bude zasielať na adresu, ktorú uvediete vo svojom elektronickom profile. Nezabudnite si v prípade zmeny adresy aktualizovať profil. Táto adresa sa použije aj pri zasielaní ponuky stáže a na účely administratívneho spracovania vášho spisu, pričom sa bude považovať za miesto vášho náboru.

V prípade e-mailových schránok Gmail, Hotmail a podobne končia emaily oddelenia pre stáže často v priečinkoch s nevyžiadanou poštou. Pravidelne preto kontrolujte, či priečinok s nevyžiadanou poštou neobsahuje správy prichádzajúce od odosielateľa „bureau de stages“ (stages@consilium.europa.eu). Zároveň vás prosíme, aby ste v prihláške uviedli aj telefónne číslo, na ktorom vás môžeme v prípade potreby kontaktovať.

Výberové konanie

Uchádzači vybraní na prvé obdobie budú oslovení najneskôr v decembri, uchádzači vybraní na druhé obdobie najneskôr v máji.

Úspešní uchádzači

Ak budete patriť k úspešným uchádzačom, vyzveme vás, aby ste nám predložili tieto sprievodné dokumenty:

  • čitateľnú kópiu vášho pasu alebo preukazu totožnosti
  • kópiu vašich diplomov alebo úradných osvedčení
  • v prípade potreby doklad o pracovných skúsenostiach a doklad, príp. podložené vyhlásenie o znalosti jazykov uvedených na formulári prihlášky.

Spolu so sprievodnými dokumentmi môžete zaslať akékoľvek iné, nepovinné dokumenty, ktoré podporia vašu žiadosť, napr. odporúčania.

Sprievodné dokumenty nie je potrebné zasielať pri vypĺňaní online prihlášky. Požiadame vás o ich zaslanie v prípade, že vám ponúkneme stáž. So stážou budete môcť začať len prípade, že predložíte kompletnú dokumentáciu. Budete musieť predložiť doklady o všetkých informáciách uvedených vo vašej prihláške (vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti). Prihláška by preto mala obsahovať len informácie, ktoré môžete doložiť sprievodnými dokumentmi.

Zo všetkých dokumentov, ktoré zašlete oddeleniu pre stáže, si nechajte kópiu. Neposielajte originály diplomov.

Úspešní uchádzači dostanú emailom ponuku, v ktorej bude uvedené obdobie ich stáže, a oddelenie, na ktorom budú pracovať. Ak úspešní uchádzači ponuku prijmú, oddelenie pre stáže im zašle dohodu o vykonávaní stáže.

Neúspešní uchádzači

GSR dostane každoročne približne 4 000 prihlášok na platené stáže. K dispozícii je však len 100 miest.

Neúspešní uchádzači budú emailom alebo prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO informovaní koncom januára 2018 (v prípade stáže začínajúcej vo februári) a koncom júna 2018 (v prípade stáže začínajúcej v septembri).

Ak ste patrili k neúspešným uchádzačom, môžete sa prihlásiť opäť počas najbližšieho obdobia podávania prihlášok.

APPLY HERE