STÁŽ: Stáže v Európskom parlamente – prihlášky do 15. 10. 2015

  • Kdekoľvek

Stáže v Európskom parlamente pre absolventov vysokých škôl

– štipendiá Roberta Schumana všeobecného zamerania, ktoré môže absolvovať ktokoľvek, kto spĺňa stanovené kritériá,

– štipendiá Roberta Schumana žurnalistického zamerania. Uchádzači musia preukázať odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo členstvom v združení novinárov v jednom z členských štátov Európske únie, alebo vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré sa uznáva v členských štátoch Európskej únie alebo v kandidátskych krajinách,

– stáže na tému Sacharovova cena: cieľom tohto programu je prehĺbenie znalostí o činnostiach Európskeho parlamentu na podporu ľudských práv, ako aj medzinárodných noriem v tejto oblasti. Cieľovou skupinou sú uchádzači, ktorí sa intenzívne zaujímajú o otázky ľudských práv.

Uchádzači o stáž pre absolventov vysokých škôl musia spĺňať tieto podmienky:
– majú štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny s výhradou ustanovení článku 5 ods. 2 vnútorných pravidiel,

– ku dňu začiatku stáže dovŕšili vek 18 rokov;

– majú dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;

– doposiaľ neabsolvovali stáž a nemali pracovný pomer v trvaní viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktoré boli hradené z prostriedkov Európskej únie.

Tieto stáže sa udeľujú na obdobie piatich mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:
– Termín podávania prihlášok: 15. august – 15. október (polnoc)
>>> Obdobie vykonávania stáže: 1. marec – 31. júl

– Termín podávania prihlášok: 15. marec – 15. máj (polnoc)
>>> Obdobie vykonávania stáže: 1. október – 28./29. február

Každý rok sa stáž v Parlamente snaží získať 25 000 uchádzačov a 600 z nich je vybraných.

Podrobné informácie: link.