Stáž v Európskom Parlamente – Stáže Roberta Schumana pre absolventov

  • Kdekoľvek

Cieľom stáží pre absolventov vysokých škôl je umožniť stážistom, aby si rozšírili vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia, a oboznámili sa s činnosťami Európskej únie, a najmä Európskeho parlamentu.

Tieto stáže zahŕňajú:
–  všeobecné stáže, ktoré môže absolvovať ktokoľvek, kto spĺňa stanovené kritériá,
–  novinárske stáže: uchádzači musia preukázať odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo členstvom v združení novinárov v jednom z členských štátov Európske únie, alebo vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré sa uznáva v členských štátoch Európskej únie alebo v kandidátskych krajinách,
–  stáže na tému Sacharovova cena: cieľom tohto programu je prehĺbenie znalostí o činnostiach Európskeho parlamentu na podporu ľudských práv, ako aj medzinárodných noriem v tejto oblasti. Cieľovou skupinou sú uchádzači, ktorí sa intenzívne zaujímajú o otázky ľudských práv.

Uchádzači o stáž pre absolventov vysokých škôl musia spĺňať tieto podmienky:
–  majú štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny s výhradou ustanovení článku 5 ods. 2 vnútorných pravidiel,
–  ku dňu začiatku stáže dovŕšili vek 18 rokov;
–  majú dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;
–  doposiaľ neabsolvovali stáž a nemali pracovný pomer v trvaní viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktoré boli hradené z prostriedkov Európskej únie.

Tieto stáže sa udeľujú na obdobie piatich mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:
Termín podávania prihlášok: 15. august – 15. október (polnoc)
Obdobie vykonávania stáže: 1. marec – 31. júl
Termín podávania prihlášok: 15. marec – 15. máj (polnoc)
Obdobie vykonávania stáže: 1. október – 28./29. február

Každý rok sa stáž v Parlamente snaží získať 25 000 uchádzačov a 600 z nich je vybraných.

Ako uchádzač o stáž musíte spĺňať stanovené podmienky a vyplniť online prihlášku.

Než si podáte prihlášku
–  Odporúčame vám, aby ste si pred vyplnením prihlášky pozorne prečítali vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu, ako aj často kladené otázky.
–  Na vyplnenie každej stránky tlačiva máte 30 minút. Upozorňujeme, že ak pri vyplňovaní prihlášky bude vaša stránka neaktívna 30 minút, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú.
Odporúčame neodkladať podávanie prihlášky na posledný deň, aby ste sa vyhli preťaženiu systému, ktoré vzniká zadávaním veľkého počtu žiadostí.
–  Uchádzači so zdravotným postihnutím by mali venovať osobitnú pozornosť príslušným ustanoveniam tlačiva, ktoré sa ich týkajú.
–  Aby ste si boli istý, že si podávate prihlášku na to generálne riaditeľstvo, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu profilu, môžete si prečítať opis generálnych riaditeľstiev kliknutím na informačné tlačidlo na poslednej strane prihlášky alebo navštíviť webovú stránku generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu.
–  Prihlášku nemožno zmeniť online a vypĺňa sa a odosiela súčasne. Po vyplnení prihlášky si ešte pred jej odoslaním skontrolujte, či je vyplnená správne a kompletne.
–  Môžete podať len jednu prihlášku na jeden druh stáže. V prípade viacerých prihlášok na jeden druh stáže sa zohľadní iba posledná odoslaná prihláška.
–  Neúplne vyplnené prihlášky budú automaticky zamietnuté.
–  Po potvrdení a odoslaní online prihlášky vám do emailovej schránky príde automatická správa s potvrdením jej prijatia. Táto správa bude obsahovať číslo potvrdenia, ktoré by ste mali uvádzať pri každej budúcej korešpondencii týkajúcej sa vašej stáže, a zhrnutie prihlášky vo formáte PDF, ktorého vytlačenú verziu budeme požadovať v prípade, že vám ponúkneme stáž.