STÁŽ: Vzdelávacia prekladateľská stáž, Európsky parlament

 • Kdekoľvek

Európsky parlament ponúka možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie prekladateľské stáže pre uchádzačov, ktorí pred termínom podávania prihlášok dokončili stredoškolské vzdelanie doložené osvedčením o skončení štúdia, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Tieto stáže sú určené predovšetkým uchádzačom, ktorí musia absolvovať povinnú stáž v rámci svojho štúdia pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

Uchádzači o vzdelávaciu prekladateľskú stáž musia:

 • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskej krajiny ;
 • mať dovŕšených 18 rokov v deň začiatku stáže
 • mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie
 • nemať doposiaľ absolvovanú stáž alebo pracovný pomer v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Vzdelávacie prekladateľské stáže sa organizujú na obdobie jedného mesiaca až troch mesiacov. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Obdobia vzdelávacích stáží a zodpovedajúce termíny podávania prihlášok:

 • Začiatok stáže: 1. januára
  Termín na podanie prihlášky: 15. júna – 15. augusta (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. apríla
  Termín na podanie prihlášky: 15. septembra – 15. novembra (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. júla
  Termín na podanie prihlášky: 15. decembra – 15. februára (o polnoci)
 • Začiatok stáže: 1. októbra
  Termín na podanie prihlášky: 15. marca – 15. mája (o polnoci)

Odporúčame vám, aby ste nečakali do posledného dňa na podanie prihlášky, pretože veľký počet prihlášok môže spôsobiť preťaženie systému.

Vzdelávacie prekladateľské stáže uskutočňujú v Luxemburgu.

Účastníci vzdelávacej prekladateľskej stáže dostávajú mesačný príspevok. V roku 2015 sa priznáva príspevok vo výške 300 EUR mesačne

Ak máte záujem o vzdelávaciu prekladateľskú stáž, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže

Pozorne si prečítajte, prosím, podmienky prijatia. Ak ste sa dostali do predbežného výberu, bude treba predložiť tieto podporné dokumenty:

 • riadne podpísaný formulár prihlášky s dátumom,
 • kópiu cestovného pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie diplomov a osvedčení,
 • a kópiu výsledkov vysokoškolského štúdia, ak ich máte k dispozícii.

Podporné dokumenty by sa v tejto fáze nemali posielať. Treba ich však predložiť iba vtedy, keď uspejete v predbežnom výberovom kole.

Ak ste sa dostali do predbežného výberu na vzdelávaciu stáž, vaša prihláška sa bude považovať za platnú iba vtedy, keď predložíte všetky uvedené dokumenty.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, vyplňte, prosím, online formulár prihlášky.

Upozorňujeme, že ak ponecháte online prihlášku 30 minút neaktívnu, údaje, ktoré ste vyplnili, sa vymažú. Preto vám odporúčame, aby ste si pred vyplnením formulára prihlášky pozorne prečítali Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

Po odoslaní nemožno online prihlášku meniť, a treba ju vyplniť a odoslať v rámci jednej operácie. K dispozícii je vzorový formulár (pozri adresu ďalej), ktorý vám pomôže pri vyplňovaní prihlášky pred odoslaním cez internet.

Poznámka: Uschovajte si kópiu čísla, ktoré ste dostali pri potvrdzovaní online prihlášky.